Centre Vonjy ao Taolagnaro, vonjy aina ho an’ny fianakavian'ireo ankizy niharan'ny herisetra aranofo

Any atsimon'i Madagasikara

Ny Hasina RAMAHENINA
Centre Vonjy
UNICEF/UN0484754/Ramasomanana
12 Jolay 2021

Emma no hiantsoantsika azy fa tsy ny tena anarany mba hiarovana azy. 5 taona izy no niharan'ny fanararaotana ara-nofo tao amin'ny sekoly nisy azy herin-taona lasa izay. Nalaza manerana ny haino aman-jery teo an-toerana ny tantarany ary nanaraka izany akaiky ireo mponina tao Taolagnaro, tanàna any atsimon’i Madagasikara. Ny Ivontoerana Vonjy no nandray an-tanana ny fanaraha-maso ara-psikolojika sy ara-pahasalaman'ilay zazavavy kely, ary nanampy ny fianakaviana tao anatin'ny dingana rehetra tamin'ny fitoriana.

Tamin'ny fotoana nisehoan'ny tranga dia nitantara tamin'ny renibeny i Emma kely teny an-dàlana avy nianatra. Ny renibeny mantsy no nitaiza azy satria nanana olana ara-tsaina tsy nahafahany nikarakara ny zanany ny reniny. Notantarain'i Emma tamin'ny renibeny ny zavatra niseho sy ny hirifiry nahazo azy, ary tsy mba fantany akory fa fanolanana no nahazo azy.
« Fantatro avy hatrany ny nanjo azy ary teo noho eo aho dia nampandre ny fianakaviana rehetra, » hoy ny reniben'i Emma, feno alahelo. Tsy hitan'ny fianakaviana izay hatonina, saingy talohan'izay izy ireo dia efa naheno resaka mikasika ny Ivontoerana Vonjy izay notokanan'ny Filoha ny volana oktobra 2020, ka dia nihazakazaka nankany izy ireo hitady fanampiana tao amin'ny Ivontoerana Vonjy ao amin'ny Hopitaly Philibert Tsiranana tao Taolagnaro.

Tao aorian'ny 8 volana nikarakarana sy nanaovana fanaraha-maso ara-psikolojika sy ara-pahasalamana azy, dia nambaran'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana sy ara-tsosialy izay nandray an-tanana azy fa efa afaka  miverina amin'ny fiainana mahazatra sy afaka miverina an-tsekoly i Emma. « Misy fotoana izy mbola mahatsiaro ny herisetra nihatra taminy, » hoy ny tompon'andraikitra ara-tsosialy iray, « saingy efa mihasitrana izy ». Amin'izao fotoana izao dia efa voasoratra anarana ao amin'ny sekoly vaovao, sekolin'ny ONG « SOS Village d’enfants » izay mpiara-miombon'antoka amin'ny UNICEF izy. Maharaka tsara toy ireo zaza mitovy taona aminy i Emma. Hatramin'izao dia mbola mitohy ny fitsidihana any an-trano hijerena ny toe-batany sy hanaraha-maso ny fivoarana ara-pahasalamana sy ara-tsaina ary ny fianarany.

Hatramin'ny nisokafany dia efa tranga maherin'ny efapolo – trangana zaza iharan'ny herisetra ara-nofo tao amin’ny Faritra Anosy sy Androy – no noraisin'ny Ivontoerana Vonjy ao Taolagnaro an-tànana. Io ivontoerana io dia mahazo fanohanana avy amin’ny UNICEF sy famatsiam-bola avy amin’ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena (KOICA).