22 November 2021

Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Parents During Emergencies

Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Parents During Emergencies   This booklet provides explanation and practical tips to promote mental health and psychosocial wellbeing for parents affected by emergency situations, including natural disasters, crisis and epidemic events, such as COVID-19. It is meant for parents and family members, who want to understand what mental health and psychosocial well-being is, how to take care of themselves and their children during emergencies, and how to support others in need of help. Parents can practice the practical tips and exercises in this booklet together with their children. This booklet has been developed by the Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF Lao PDR as part of the “Integrated Programme for Climate Resilience and Empowerment in Attapeu Province, Lao PDR – Child Protection” supported by KOICA. This publication is meant for the nationwide use. © Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF Lao PDR. 2021 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ສໍາລັບພໍ່ແມ່ໃນເຫດການສຸກເສີນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີນ ລວມທັງ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ວິກິດການ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ ພໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມທີ່ດີ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີດູແລເບິ່ງແຍງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ແລະ ລູກ ໃນເຫດການສຸກເສີນ, ຄຽງຄູ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ພໍ່ແມ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຕົວຢ່າງການອອກກໍາລັງກາຍໃນປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ຮ່ວມກັບລູກຂອງທ່ານ. ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ “ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບມືກັບດິນຟ້າອາກາດແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ສປປ ລາວ - ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ” ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ກອຍກ້າ. ສິ່ງພິມສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃນໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດ. © ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. 2021
22 November 2021

Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Children and Adolescents Emergencies

Mental Health and Psychosocial Wellbeing Booklet for Children and Adolescents During Emergencies This booklet provides explanation and practical tips to promote mental health and psychosocial wellbeing for children and adolescents affected by emergency situations, including natural disasters, crisis and epidemic events, such as COVID-19. It is meant for children and adolescents below 18, who want to understand what mental health and psychosocial well-being is, how to take care of themselves during emergencies, and how to support others in need of help. Children and adolescents can read this booklet together with their parents and family members. This booklet has been developed by the Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF Lao PDR as part of the “Integrated Programme for Climate Resilience and Empowerment in Attapeu Province, Lao PDR – Child Protection” supported by KOICA. This publication is meant for the nationwide use. © Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF Lao PDR. 2021 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນເຫດການສຸກເສີນ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ໄດ້ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີນ ລວມທັງ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ວິກິດການ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມທີ່ດີ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີດູແລຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຕົນ ຄຽງຄູ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມສາມາດອ່ານຄໍາແນະນໍານີ້ໄປພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ “ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບມືກັບດິນຟ້າອາກາດແບບປະສົມປະສານ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ສປປ ລາວ - ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ” ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ກອຍກ້າ. ສິ່ງພິມສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃນໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດ. © ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. 2021