ການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນ (MODA) ກ່ຽວກັບການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ

ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ

Highlights

ບົດລາຍງານ “ການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນ (MODA) ກ່ຽວກັບການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ສະບັບນີ້ ແມ່ນບົດເພີ່ມເຕີມໃສ່ບົດລາຍງານ MODA ໃນປີ 2018 ຕໍ່ກັບ “ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ” ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS II) ທີ່ໄດ້ເກັບກຳໃນປີ 2017 ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນສະຖານະການປັດຈຸບັນຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈາກການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນລະດັບສາກົນຂອງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງເດັກຜ່ານການວິໄຈຕາມຫຼັກຖານ ແລະ ການວິໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຕໍ່ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສາກົນ ລວມທັງວາລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນສອງອົງປະກອບຂອງຄວາມມຸ່ງຫວັງສຳລັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2024.

ການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຊຸດເຄື່ອງມືການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຂອງ UNICEF ເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງວົງຈອນຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ຈຳນວນຕົວຢ່າງທີ່ສຶກສາໃນການວິໄຈຄັ້ງນີ້ ມີເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຈຳນວນ 11,812 ຄົນ.

ການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບການຂາດສານ ອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Author(s)
UNICEF Laos
Publication date
Languages
English

Files available for download