ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ (2018)

ການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນບັນດາ ວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

Highlights

ວຽກງານບຸລິມະສິດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດ

ອີງຕາມແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 2014-2020, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດວຽກງານບຸລິມະສິດຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍຈັດວາງບູລິມະສິດໃນ 3 ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຄື:

ການເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ສ້າງຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບຊາດ ຢ່າງ ເປັນລະບົບ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ແລະ ການປະສານງານໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍການປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ, ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມການບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ, ການສະໜັບສະໜູນພໍ່ແມ່, ຜູ້ດູແລເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງຕົວເອງໄດ້.

ການແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍການສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີໃຫ້ທັນກັບສະພາບເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບ ມາກະທໍາຜິດຊໍ້າອີກ.

A multi-sectoral response to the national Violence against Children Survey
Author(s)
UNICEF Laos
Publication date
Languages
English

Files available for download