ກອງປະຊຸມໂພຊະນາການຖືເອົາຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ແລະ ຄອບຄົວ

ກອງປະຊຸມໂພຊະນາການຖືເອົາຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ແລະ ຄອບຄົວ

10 December 2019
The fifth annual National Nutrition Forum and the National Nutrition Committee meeting
UNICEF Laos/2019/Saykoson
The Fifth annual National Nutrition Forum and the National Nutrition Committee meeting at National Convention Center, Vientiane capital, Lao PDR.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ 10 ທັນວາ 2019 – ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີຄັ້ງທີ 5 ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໃນມື້ນີ້. ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານຂັ້ນລະດັບສູງ ທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ, ລວມທັງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ, ແມ່ນຈະນໍາສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປຶກສາຫາລືປະຈຳປີ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ກຳນົດຂໍ້ບົກຜ່ອງ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ດີຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອີງຕາມຜົນສໍາດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ່ II ປີ 2001, ສັດສ່ວນຂອງເດັກເຕ້ຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 44 ເປີເຊັນໃນ LSIS-I ລົງມາເປັນ 33 ເປີເຊັນ (LSIS-II, 2017).

ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກໆພາກສ່ວນ; ທັງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການປັບປຸງສະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ. ການປັບປຸງນີ້ເປັນໜ້າປະທັບໃຈ. ນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ອະນາຄົດທີ່ພວກເຮົາປາດຖະໜາໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.”

“ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນທາງບວກນີ້, ຄວາມແຕກໂຕນທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນ 18 ແຂວງ. ງົບປະມານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງວຽກງານໂພສະນາການ ແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມາຈາກພາຍນອກ. ພວກເຮົາສາມາດເວົ້້າໄດ້ວ່າ ການເພີ້ມງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສຳລັບການຕອບໂຕ້ ວຽກງານໂພສະນາການ ແມ່ນເປັນສີ່ງທ້າທາຍຫລາຍ. ງົບປະມານຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີພຽງພໍໄລະຍະໃດຫນຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ວຽກໂພສະນາການໄດ້. ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມີຫລາຍປັດໃຈຄົງຄ້າງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ໃນການໃຊ້ເວລາແກ້ໄຂບັນຫາຂອງວຽກງານໂພສະນາການ. ຫຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດຂອງວຽກໂພສະນາການ ແມ່ນໂດ້ສ້າງຂື້ນຢ່າງລະອຽດ, ການຂາດການໄຈ້ແຍກວຽກງານລະອຽດທາງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອປ້ອງກັນງົບປະມານທັງຫມົດ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານແຫ່ງຊາດຂອງວຽກງານໂພສະນາການ”. ນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ພະນະທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີລົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໂພສະນາການປິນີ້ ແມ່ນ “ລົງທຶນວຽກງານໂພສະນາການ ສຳລັບການພັດທະນາຂອງຄົນ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການຜາສຸກ“. ຄວາມສໍາຄັນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການລົງທຶນສໍາລັບວຽກງານໂພສະນາການ ຫົວຂໍ້ຂອງເວທີປຶກສາຫາລື ດ້ານໂພຊະນາການຂອງປີນີ້ແມ່ນ “ການລົງທືນດ້ານໂພສະນາການ ເພື່ອການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງມະນຸດ”. ຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມການລົງທືນສຳລັບໂພຊະນາການໃນທຸກໆພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະຈາກລັດຖະບານ, ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຊຶ່ງບັນດາທ່ານຫລາຍໆທ່ານໄດ້ຍົກຂື້ນມາ ແລະພ້ອມດຽວກັນນີ້ມັນກໍ່ແມ່ນປະເດັນຕົ້ນຕໍ່ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ແລ້ວ  ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ Octavian Bivol, ຜູ້ຕາງ ໜ້າ ອົງການ ຢູນິເຊບ UNICEF ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ມື້ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງສືບຕໍ່ລົບລ້າງການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບໃນ ສປປ ລາວ. ການສົນທະນາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຊອກຫາວິທິທາງໃດໃນການລົງທືນໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ພົວພັນເຖິງເພື່ອສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແມ່ນ ກຳລັງຫຼັກຂອງການພັດທະນາມະນຸດ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ປະເທດຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນມື້ນີ້, ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນທັນທີ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ຂອງການບໍ່ໄດ້ຂັບເຄື່ອນວຽກງານດ້ານການຂາດສານອາຫານ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການເກີນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ,”

ເວທີປຶກສາຫາລືດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງດ້ານໂພຊະນາການ, ໂດຍສະເພາະເພື່ອປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍລວມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງ ໃນປະເທດ.

###

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ທຸກບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການສປຊສຳລັບເດັກ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍຂອງອົງການຢູ່ໃນສປປລາວສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org

ກ່ຽວກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດສະມາຊິກແມ່ນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເປັນທາງການດ້ານການພັດທະນາລວມທັງດ້ານມະ ນຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ http://europa.eu/

ເພື່ອຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນລາວຕິດຕາມໄດ້ທີ່ Facebook, Twitter ແລະ website.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

  • ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລົດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລິນະສຸກ, ປະທານກອງເລຂາໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ
  • ທ່ານ ໄຊມອນ ເນເຊີ Simon Nazer, ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF, snazer@unicef.org

ທ່ານ ທອງວອນ ໂສສໍາພັນ, ພະນັກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ ສະຫະພາບເອີຣົບ. (+856) 20 52826193, Thongvone.SOSAMPHAN@eeas.europa.eu    

Media contacts

Simon Nazer
UNICEF Lao PDR
Thongvone SOSAMPHAN
Press and Information Officer
EU Delegation in Laos
Tel: +856 20 52826193

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook