ເດັກກຳລັງແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2030 ໃນວັນເດັກສາກົນ

ເດັກກຳລັງແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2030 ໃນວັນເດັກສາກົນ

31 May 2019
Young representatives from the Central provinces
UNICEF Laos/2019/Saykoson
Vientiane, 31 May 2019 – Young representatives from the Central provinces who have gathered in Vientiane over the last three days presented today the outcomes of the children and youth consultations held across the country to the Deputy Prime Minister and President of the NCAWMC, Sonexay Siphandone, the President of the Lao Women’s Union and Vice President of the NCAWMC, Inlavanh Keobounphanh, and development partners. Children took over the stage to highlight the progress done in the area of child wellbeing over the last few years, key challenges they are facing and propose solutions that will improve their lives.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫຼາຍໆກິດຈະກໍາ ທີ່ວາງແຜນໄວ້ ໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໂດຍສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ເພື່ອຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 30 ປີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ເຊີ່ງແມ່ນສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31 ພຶດສະພາປີ 2019 - ຕາງຫນ້າໄວໜຸ່ມຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະສາມມື້ຜ່ານມາ ໄດ້ສະເຫນີຜົນສໍາເລັດຂອງການປຶກສາຫາລືກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທົ່ວປະເທດຕໍ່ ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ທ່ານ ນາງ ອີນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍີງ ແລະ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ຕົວແທນເດັກຈະໄດ້ຂຶ້ນເທິງເວທີ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສຸຂະພາບເດັກໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນ ແລະ ສະເໜີແນວທາງການແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນາງ ວິນັດດາ ປັນຍາວັດທະນະສີນ ອາຍຸ 15 ປີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ເດັກທຸກໆຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນໃນການຮຽນຮູ້. ໃນປີ 2030, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ ສປປ  ລາວ ຮຽນຮູ້ຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆທີ່ເດັກໄດ້ຊຸດນັກຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນໂຮງຮຽນບໍ່້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງໝົດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີໃນການຮຽນຮູ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ”

ບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືນີ້. ໃນປີ 2030, ເດັກຕ້ອງການເບິ່ງປະເທດທີ່ມີສີຂຽວທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຫຼາຍ, ມີສວນສາທາລະນະ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ຢາງປະລາສຕິກ. ໃນວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາໃນປີ 2030, ເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ໃນກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ. ທ້າວ ສະເຫຼີມໄຊ ສີວົງສາ ອາຍຸ 15 ປີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍຕ້ອງການເຫັນພະນັກງານເພດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີກວ່າ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ” ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບເດັກໃນຊົນນະບົດ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໂອກາດນີ້ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນການເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.

ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່, ເດັກໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງພໍ່ແມ່ແລະ ຜູ້ທີ່ກໍານົດນະໂຍບາຍເພື່ອເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາໃນການຢຸດຕິການຂົ່ມເຫັງກັນໃນໂຮງຮຽນ.

ທ່ານ ນາງ ອີນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະພວກເຂົາຈະວາງພື້ນຖານສໍາລັບການພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ 2015-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ໃນປີ 2015-2025. ການໄດ້ຟັງສຽງຂອງເດັກພວກເຮົາຍັງສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງລະດັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກໃນປະເທດລາວ"

ໃນທົ່ວໂລກໃນມື້ນີ້, ໄວໜຸ່ມກໍາລັງເວົ້າເຖິງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຈໍາແນກ, ການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ, ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການໂຄສະນາເພື່ອການປະຕິຮູບດິຈິຕອນ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃກ້ຜູ້ນໍາໃນການປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ເດັກກໍາລັງບອກພວກເຮົາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ, ມັນແມ່ນເວລາສໍາລັບເດັກທຸກໆຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທັງຫມົດຂອງເຂົາ.

ທ່ານ ນາງ ເປຍ ບຣີສໂຕ ຮັກສາການຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ປີ 2019 ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 ຊຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະກໍານົດວາລະການປະຊຸມໃຫມ່ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ແລະ ຈະໄດ້ເປັນການສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄຶບໜ້າໃນການປະຕິບັດສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC). ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຟັງສຽງໂດຍກົງຈາກເດັກ ເຖີງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນຕົ້ນຕໍ. ແລະ ພວກກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີເຖິງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕໍ່ກັບສີ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນລືມວ່າ ພວກເຂົາແມ່ນກູ່ມເປົ້າຫມາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ. ພວກເຂົາຍັງຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດໃນອະນາຄົດ"

ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຄັ້ງທີ່ 1 ຢູ່ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຄັ້ງທີ່ີ 2 ຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ມີຕົວແທນເດັກ ເກືອບ 150 ຄົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 11 ຫາ 18 ປີ ຈາກ 18 ແຂວງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນເວທີສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ CRC ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື່ນຍົງ SDGs ແລະ ສະແດງອອກດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງ.

ເດັກແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການມີຊີວິດ ແລະ ມີປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ, ເດັກທຸກໆຄົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກວຽກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້, ການຮ່ວມມືກັນ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ກຳແຫນ້ນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອກຳນົດແນວທາງໃນການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບ ຕົວຈິງ.

ໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງນີ້, ໄດ້ມີສານຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພະນະ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວັນເດັກສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກ, ລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະສາທາລະນະທົ່ວໄປໃຫ້ສຸມໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍພິຈາລະນາທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ໃນການສ້າງວິໄສທັດ 2030 ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບການດູແລ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງພວກເຂົາ, ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນກັບພວກເຂົາ. ເດັກຈະນໍາພາການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກຈະປະກອບສ່ວນສ້າງພົນລະເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນອານາຄົດ".

ວັນທີ່ 20 ພະຈິກ 2019 ເປັນວັນ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC30), ຫນຶ່ງໃນສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລົງນາມ ແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC) ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1991. ໃນໄລຍະຕະຫຼອດປີນີ້, ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກອົງການຢູນິເຊບ UNICEF, ຄຊກມດ, ກະຊວງຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອື່ນໆ ລວມທັງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ຈະຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຫລາຍລະດັບ ໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຂອງ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເພື່ອເປັນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ, ການກຳນົດແນວທາງ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮ່ວມກັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

ທ່ານ ຈັນທະຄອນ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ, ຄຊກມດ
Mr. Chanthanakhone Sayavong, Director of the Children Development Division, NCAWMCS,
ອີເມວ: saykone1@yahoo.com, ໂທລະສັບ: +856 20 2385 1149.

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ ລຸຍ ເດີ ລາລີນາກາ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ, ອົງການຢູນິເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 21 315 200-4 (ext.119) ມືຖື: +856 20 555 19681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

Media contacts

Mr. Chanthanakhone Sayavong
Director of the Children Development Division, NCAWMCS
The National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children (NCAWMC)
Tel: 020-23851149
Maria Fernandez
Chief of Advocacy, Communication and Partnership
UNICEF Lao PDR
Tel: +856 21 487500 ext. 7508
Tel: +856 20 55519681

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook