ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ສະໜອງລົດຈັກ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

27 September 2019
European Union (EU) and UNICEF handed over to the Ministry of Education and Sports (MoES) equipment
UNICEF Laos
European Union (EU) and UNICEF handed over to the Ministry of Education and Sports (MoES) equipment for a total value of 121,000 USD, including 40 motorbikes, 62 desktop computers and three laptops.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 – ດັ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາ (PSES) ແລະ ອົງການ UNICEF ໄດ້ມອບອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນມື້ນີ້ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າ 121,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ລວມທັງ ລົດຈັກຈຳນວນ 40 ຄັນ, ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ຕັ້ງໂຕະຈຳນວນ 62 ເຄື່ອງ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ແລັບທອບ ອີກ ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ 40 ເມືອງບູລິມະສິດ, ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຜູ້ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ (IFEAD).

ທ່ານນາງ ຂັນທະລີ ສີລີພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ “ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນວຽກງານສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຜົນການຮຽນໃນບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ”.

ແຜນງານ PSES ຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນປະເທດລາວ ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ (ESDP) 2016-2020, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 4. ມັນໄດ້ຮັບການອອກແບບ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ງົບປະມານຂອງ EU ໃນການແຜນສະໜັບສະໜູນແຜນງານການສຶກສາ. ແຜນງານ PSES ຍັງແນໃສ່ສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ, ລວມທັງ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການທະວິພາຄີ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGOs).

ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນໜັກໃສ່ 1) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງສຶກສາ, ການວາງແຜນ ແລະ ການວາງງົບປະມານ; 2) ເສີມສ້າງການຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ແລະ 3) ສົ່ງເສີມ ການວິເຄາະຂະແໜງກການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານເຊີງປະຈັກ ແລະ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ. ກິດຈະກຳຂອງ PSES ສົ່ງເສີມ ນະໂຍບາຍ ‘3-ສ້າງ’ ຂອງລັດຖະບານ, ແນໃສ່ ເສີມສ້າງການວາງແຜນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. PSES ເນັ້ນໜັກໃສ່ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ ໃນທຸກຂັ້ນຂອງລະບົບການສຶກສາ. ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມ ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາ 40 ເມືອງບູລິມະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.​

ຕາງໜ້າອົງການສະຫະພາບເອີລົບ, ທ່ານ Mr. Leo Faber ກ່າວວ່າ “ສຳລັບ ສະຫະພາບເອີລົບ, ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ຕາມແນວທາງການປະຕິຮູບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດ. ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ອຸປະກອນທີ່ພວກເຮົາແຈກຢາຍໃນມື້ນີ້ ຈະຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາເມືອງທີ່ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກຳການຕິດຕາມກວດກາໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ສູງຍິ່ງຂຶ້ນ.”

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ EU, UNICEF ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຈະປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງບັນດາຂົງເຂດບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງລະບົບການສຶກສາ, ລວມທັງ: 1) ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ ການສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ; 2) ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ; ແລະ 3) ປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບການສຶກສາ. 

ດຣ Octavian Bivol, ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຄືບໜ້າອີກໜຶ່ງບາດກ້າວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນໃສ່ການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງປະເທດ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາຜ່ານ PSES ແມ່ນເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພາກລັດໃນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ວິທີການດັ່ງກ່າວແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຍືນຍົງໃນຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ.”

ແຜນງານນີ້ ແມ່ນຜົນຂອງການຮ່ວມມືສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ອົງການ EU ແລະ UNICEF ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນ ບົດບັນທຶກເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ເຊັນນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອົງການ EU ແລະ UNICEF ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໃນການສະໜັບສະໜູນແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  EU ແລະ ອົງການ UNICEF ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຢ່າງຮອບດ້ານ, ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊາດ.​

##

ກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF

UNICEF ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນໂລກ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນທົ່ວ 190 ປະເທດ ແລະ ອານາເຂດ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນ, ເພື່ອສ້າງໂລກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ໆດີທີ່ສຸດສຳລັບທຸກໆຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ http://www.unicef.org/laos

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org

ກ່ຽວກັບ ສະຫະພາບເອີລົບ

ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ບັນດາລັດພາຄີຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຜູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນູດສະທຳ ຢູ່ໃນໂລກ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://europa.eu/

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ກະລຸນາຕິດຕາມໄດ້ທີ່ Facebook, Twitter ແລະ ເວັບໄຊwebsite ຂອງພວກເຮົາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາພົວພັນ:

ນາງ ສຸພາກອນ ເພັດທະບຸນມີ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, (+856) 20 77854053, souphakone_noy@hotmail.com 
Maria Fernandez, UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ, (+856) 2055519681, mfernandez@unicef.org

ທອງວອນ ໂສສຳພັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການຕາງໜ້າ ສະຫະພາບເອີລົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, (+856) 20 52826193, Thongvone.SOSAMPHAN@eeas.europa.eu

Media Contacts

Souphakone Phetthabounmy

Department of Planning, Ministry of Education and Sports.

Tel: (+856) 2077854053

Maria Fernandez

Chief of Advocacy, Communication and Partnership

UNICEF Lao PDR

Tel: +856 21 487500 ext. 7508

Tel: +856 20 55519681

Thongvone SOSAMPHAN

Press and Information Officer

EU Delegation in Laos

Tel: +856 20 52826193

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook