ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ

09 December 2019
The National Information Platforms for Nutrition (NIPN) Annual Dissemination Meeting 2019
UNICEF Laos/2019/Saykoson
The National Information Platforms for Nutrition (NIPN) Annual Dissemination Meeting at National Convention Center, Vientiane capital, Lao PDR

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 2019 - ຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາ, ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ນີ້ແມ່ນການລິເລີ່ມສາກົນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຈາກກົມພັດທະນາສາກົນແຫ່ງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ (DFID) ແລະ ມູນນິທິບິລ ແລະ ມິລິນດາເກດ (Bill and Melinda Gates Foundation) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF.

ກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະດັບຊາດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ NIPN ໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາເກືອບໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງພະນັກງານຈາກບັນດາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ການປະເມີນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ລວມເຖິງຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນະການ ແລະ ນະໂຍບາຍໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການອື່ນໆ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫລັກຖານໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການກຳນົດ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ອອກແບບແຜນງານ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຳເປັນຂອງລາວເຮົາ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພ ຊະນາການ (NIPN) ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ກວ່າເກົ່າໃນການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ”.

ຈາກການປະເມີນຜົນພົບວ່າ ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ລວມເຖິງຍຸດທະສາດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານໂພຊະນະການທີ່ດີ. ໂດຍສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກົນໄກການປະສານງານ ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີການຈັດການເປັນຢ່າງດີ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫລາຍແຫ່ງໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ສະ ໜັບສະໜູນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມໂພຊະນາການຢ່າງເປັນປົກກະຕິອີກດ້ວຍ.

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການນີ້ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນການດຳເນີນການວິເຄາະ, ການຕິດ ຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສຳລັບການວາງນະໂຍບາຍ ທີ່ເອື້້ອອຳນວຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງ ຂະໜາດຂອງແຜນງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການຈັດສັນກ່ຽວກັບງົບປະມານເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນການມີສູນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ອອກຕາເວຍ ບີໂວລ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາອີງໃສ່ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນສຳລັບການວາງແຜນ ແລະ ການຂຽນແຜນງານໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ເຊິ່ງມັນເປັນວິທີດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ໂດຍມຸ້ງເນັ້ນທີ່ຜົນໄດ້ຮັບເປັນຫຼັກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໆສະໜັບສະໜູນ ຈາກພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ຂໍ້ມູນເປັນຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພວກເຮົາ. ການປະຕິບັດ ໂຄງການການລິເລີ່ມ NIPN ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ດີເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນ ສປປ ລາວ.

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການ NIPN ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຂອງໂລກ (ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາສຸຂະພາບໂລກ 2025. ໂດຍສະເພາະ, ການລິເລີ່ມ NIPN ນີ້ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດ ໂພຊະນາການ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ. 

ທ່ານ ລີໂອຟີເບີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈາລາວ ກ່າວວ່າ: ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ນັ້ນເຊື່ອມໂຍງກັບລະດັບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຜະລິດຕະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫລຸດລົງໃນພາຍຫລັງ. ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າກັງວົນສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030. ການປິດຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາພິຈາລະນາທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ເດັກນ້ອຍກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ”.

ການລິເລີ່ມ NIPN ນີ້ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ແທນຈາກ EU ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດປີ 2016-2020.

###

ກ່ຽວກັບ ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ທຸກບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການສປຊສຳລັບເດັກ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍຂອງອົງການຢູ່ໃນສປປລາວສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org

ກ່ຽວກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດສະມາຊິກແມ່ນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເປັນທາງການດ້ານການພັດທະນາລວມທັງດ້ານມະ ນຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ http://europa.eu/

ເພື່ອຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນລາວຕິດຕາມໄດ້ທີ່ Facebook, Twitter ແລະ website.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່:
Simon Nazer, ອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ, snazer@unicef.org
Thongvone SOSAMPHAN, ພະນັກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, +85620 52826193, Thongvone.SOSAMPHAN@eeas.europa.eu

Media contacts

Sitthiroth Rasphone
Acting Director General, Center Development Policy Research
Ministry of Planning and Investment
Tel: +856 20 55003113
Simon Nazer
UNICEF Lao PDR

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook