ແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນີເຊັບ ປັບປຸງສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ

ເພື່ອຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງ ສັບປະດາ ການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງເລິ້ມແຕ່ວັນທີ່ 24 ຫາ 30 ເມສາ 2017, ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ໄດ້ເຫນັ້ນການໂຄສະນາໃສ່ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ

26 April 2019

ເພື່ອຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງ ສັບປະດາ ການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງເລິ້ມແຕ່ວັນທີ່ 24 ຫາ 30 ເມສາ 2017, ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ໄດ້ເຫນັ້ນການໂຄສະນາໃສ່ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 24 ເມສາ 2019 – ທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາຫນ້າ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ການປັບປຸງ ສະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງເດັກ ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນເວລາ 2 ວັນ.ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລາຍກວ່າ 70 ທ່ານ.  ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ ກໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນປະເດັນສຳຄັນ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກ ຊອກຫລີກກຳລັງປະເຊີນຢູ່, ໂດຍສະເພາະເດັກ ຊົນເຜົ່າ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍຢ່າງ ໃນການແກ້ໄຂ ສະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າຍທາຍ ຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່. ຈະຕ້ອງປັບປຸງ ວຽກງານ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ເຊິ່ງລວມມີ ວຽກງານ ສັກຢາກັນພະຍາດ, ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ຂົງເຂດການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຕຶ່ມ. ທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເຫນັ້ນວ່າ: ແນວລາວສ້າງຊາດ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເດັກກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ໂດຍການລົງເຄື່ອນໄຫວ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ດູແລເບິ່ງແຍງລູກຫລານ ໂດຍການປ່ຽນແປງ ທັດສະນະຄະດີ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມເຄີຍຊິນຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືນີ້ຂື້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ບັນດາ ພະນກງານ ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂັດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ແລະ ເດັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການລົງປຸກລະລົມຊຸມຊົນຢູ່ບ້ານຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຍັງມີ ຕົວແທນຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຊັ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ ພ້ອມທັງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ ແລະ ເດັກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງຈະປຶກຫາຫາລື ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນຊ່ວຍໄລຍະ ທົດສະວັດ ທີ່ 1 ແລະ ທົດສະຫວັດທີ່ 2 ຂອງຊີວິດເດັກ, ຍັງຈະສຸມໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ ພິເສດແມ່ນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ບົດບາດຂອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ້ໄຂວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາ.

ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ:ເພື່ອແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຢູ່ລອດ ແລະ ການເຕີບຕົວຂອງເດັກ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວັດສະດຸ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ຕ້ອງປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢາກມາຮັບບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພສະນາການ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ, ຕ້ອງໂຄສະນາ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມເຄີຍຊິນ ຂອງ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງເດັກ, ຊຸມຊົນ, ລວມທັງເດັກເອງ. ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຄວາມທີ່າສໍາຄັນ ທີ່ແນວລາວສ້າງຊາດຈະຊ່ວຍ ໂຄສະນາ ແມ່ນ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ. ຢາວັກຊິນ ແມ່ນດີແທ້ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນ ພະຍາດໄດ້ ລວມທັງພະຍາດຫມາກແດງ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທົ່ວທຸກບ້ານ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊ່ວງໄລຍະ ການສະເຫລີມ ສະຫລອງ ສັບປະດາຂອງການສັກຢາກັນພະຍາດ.

ທ່ານຄຳພອນ ພຸດທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຫນັ້ນໃນກອງປຊຸມວ່າ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງ, ແມ່ຍິງຖືພາຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດທ້ອງໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 04 ຄັ້ງ, ເກີດລູກໃຫ້ມີແພດຊ່ວຍ ແລະ ຈັດຫານໍ້າສະອາດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ.  ທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: ລູກຫຼານເຊິ່ງເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຄົບຕາມຕາຕະລາງສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພ ຈາກການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າທັງໝົດຫາກມີສຸຂະພາບດີແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ຮູ້ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມັ້ງຄັ້ງ ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮັ່ງມີ.

ໃນໂອກາດທີ່ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພະແນການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຈົ່ງຮ່ວມກັນແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເດັກກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ເຊ່ນ ບັນຫາສຸກຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ.  

ນອກຈາກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການແກ້ໄຂ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງເດັກແລ້ວ, ທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ແລະ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຍັງໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຍູ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແບບເຊື່ອມສານ ລວມມີ ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ວຽກໂພສະນາການ, ການຕິດຕາມກວດນໍ້າຫນັກເດັກ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ການໃຫ້ ວິຕາມິນ ອາ ແກ່ເດັກ, ການໃຫ້ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແກ່ເດັກ ອາຍຸ 6 ຫາ 59 ເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຊ່ວຍເຫລືອເດັກນີ້ ຍັງໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ່ 26 ເມສາ 2019. ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ສົມອົກ ກິ່ງສະດາ, ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວແນວລາວສ້າງຊາດ, ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ, ປະທານແນວລາວ ສ້າງຊາດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ບຸນມາ ໄຊຍະຄູລາງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງເຊໂປນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານ ໃນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ລົງປຸລະດົມຊຸມຊົນ ທີ່ບ້ານ ແກ້ງກີ່ວ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນມື້ຕໍ່ມາ.

###

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ວັນດີ ຈັນສົມບັດ, ຫົວຫນ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເບີໂທ: 020 5868 4748

Tabongphet Phouthavong, Communication Specialist, UNICEF Lao PDR, (+856) 2096888890, tphouthavong@unicef.org

Media contacts

Vandy Chansombath
Lao Front For National Development (LFND)
Tel: +856 20 5868 4748
Tabongphet Phouthavong
Communication Specialist
UNICEF Lao PDR
Tel: +85621 487520;ext=7520
Tel: +856 20 96888890

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook