ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີແນວໂນ້ມຖືກປະລະຂ້ອນຂ້າງສູງ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2018

02 November 2018
Launch of the report ‘SDGs and Children – Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR’
UNICEF Laos/2018/SSanoubane
Launch of the report ‘SDGs and Children – Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR’

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2018 - ຕາມບົດລາຍງານ ທີ່ນໍາສະເໜີໃນມື້ນີ້ “ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແລະ ເດັກນ້ອຍ - ການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ເດັກໃນ ສປປ ລາ ຍັງມີແນວໂນ້ມຖືກປະລະຂ້ອນຂ້າງສູງ. ມີເດັກພຽງແຕ່ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍ່ເຄີຍຖືກປະລະ ໃນທຸກດ້ານ, ແຕ່ວ່າ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ປະສົບກັບ ການຖືກປະລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານ ໃນຂົງເຂດ ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ພັດທະນາການໄວເດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ເດັກ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ປະສົບກັບ ການຖືກປະລະ 3 ດ້ານຂຶ້ນໄປ ໃນເວລາດຽວກັນ.

ບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຜົນການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II (LSIS II) ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາເອົາ ສະພາບການໃນປະຈຸບັນ ຂອງຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພັນທະຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ລິເລີ່ມໃນລະດັບສາກົນ ໃນການຈັດບູລິມະສິດ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຂອງເດັກໃນປະເທດຕົນ ໂດຍການວິເຄາະ ທີ່ອີງຕາມຫຼັກຖານ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເດັກ. ການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຕໍ່ ວາລະ ການພັດທະນາສາກົນແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງ ວາລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທັງສອງນັ້ນ ເປັນອົງປະກອບຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມແຫ່ງຊາດ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເທື່ອລະກ້າວ ພາຍໃນປີ 2024.”

ໂດຍອີງຕາມ ບົດລາຍງານນີ້, ໃນກຸ່ມເດັກອາຍຸແຕ່ 0 ເຖິງ 4 ປີ, ຢ່າງໜ້ອຍ ເດັກໜຶ່ງໃນສາມ ຖືກປະລະ ໃນທຸກດ້ານ ເລີ້ມຈາກ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນດ້ານຂອງນໍ້າສະອາດ ເຖິງ 94 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນດ້ານ ພັດທະນາການໃນໄວເດັກ. ເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸແຕ່ 5 ເຖິງ 10 ປີ ມີອັດຕາຖືກປະລະທີ່ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນທາງດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເດັກສ່ວນຫລາຍ ໄດ້ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານການເຂົ້າສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ອຸປະກອນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ສໍາລັບ ເດັກອາຍຸແຕ່ 11 ເຖິງ 17 ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກຸ່ມເດັກເຫຼົ່ານີ້, 41 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນສາມັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນສາມັນ ໃນລະດັບທີ່ກົງກັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາ.

ບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຫນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະພາບເດັກເຕ້ຍທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 33 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸແຕ່ 0 ເຖິງ 4 ປີ. ເດັກເຕ້ຍ ຍັງມີອັດຕາທີ່ສູງ ໃນທາງດ້ານ ການຖືກປະລະ ໃນທຸກດ້ານ ແລະ ປະສົບກັບ ການຖືກປະລະ ທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ຊໍ້າຊ້ອນຫຼາຍຄັ້ງ ກວ່າເດັກທີ່ບໍ່ເປັນເດັກເຕ້ຍ.

ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພູມສັນຖານ ຂອງເດັກທີ່ຖືກປະລະຫຼາຍດ້ານນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັນ ໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນຂັ້ນແຂວງ, ອັດຕາສູງສຸດຂອງ ການຖືກປະລະຫຼາຍດ້ານ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົມບູນ. ອັດຕາຕໍ່າສຸດ ຂອງຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍດ້ານ ໃນທາງດ້ານ ການເກີດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມໜັກໜ່ວງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ, ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ: “ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ມີພັນທະ ຕ້ອງບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030. ບົດສຶກສານີ້ ຈະຊ່ວຍຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ທຽບກັບ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ​ ພ້ອມທັງ ເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນ ອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມັນມີຄວາມຄືບໜ້າ ໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”

ການຖືກປະລະຫຼາຍດ້ານ ໃນໄວເດັກ ແລະ ໃນໄວໜຸ່ມ ສາມາດມີຜົນກະທົບ ທີ່ບໍ່ສາມາດປົວແປງໄດ້ ຕໍ່ກັບ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນສັງຄົມ ຂອງເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ. ການຫຼຸດຜ່ອນ ບໍ່ໃຫ້ເດັກຖືກປະລະຫຼາຍດ້ານ ໃນທຸກວັນນີ້ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລະດັບການຜະລິດໂດຍລວມ ຂອງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວຫນ້າຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ (Octavian Bivol), ຜູ້ຕາງໜ້າງອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການລົງທຶນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ເດັກຄົນໃດ ທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງພວກເຂົາ ເປັນລັກສະນະຄືແນວໃດນັ້ນ ຈະຊ່ວຍປະກອບຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນງານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢ່າງຍືນຍົງ ຕາມເສັ້ນທາງໄປສູ່ ການພັດທະນາຕົ້ນທຶນມະນຸດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ. ມັນຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງລົງທຶນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໃນເດັກ ໃນວັນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົ້ນທຶນ ດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ດ້ານມະນຸດ ຂອງຮຸ້ນຄົນ 2030 ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ ເຊິ່ງພວກເຂົາ ຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນປະເທດ ທີ່ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໃນທາງດ້ານສະພາບການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

ການຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງເດັກ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ການປະຕິບັດຕາມ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຈັດບູລິມະສິດ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດດ້ານສິທິພົນລະເມືອງ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

### ###

ໝາຍເຫດ ສໍາລັບ ບັນນາທິການ

ການວິເຄາະໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື ວິເຄາະເດັກທີ່ຖືກປະລະຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະພາບການ ຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍດ້ານ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິດທິ ສະເພາະດ້ານ ແລະ ຕາມສະພາບການ ຂອງເດັກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຖືກປະລະ ໃນຫຼາຍດ້ານ ຂອງເດັກ ຈະປະກອບເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ ຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນເງິນ ໂດຍອີງຕາມ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອີງຕາມ ເສັ້ນລະດັບຄວາມທຸກຍາກສາກົນ.

ບົດສຶກສາຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍດ້ານ ຈະວັດແທກວ່າ ເດັກສາມາດເຂົ້າເຖິງ ສິນຄ້າແລະການບໍລິການ ທີ່ຈໍາເປັນ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຕາມ ແຫຼ່ງການເງິນຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່. ບົດສຶກສານີ້ ບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ເດັກຖືກປະລະ ແຕ່ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖືກປະລະແຕ່ລະດ້ານນັ້ນ ພົວພັນກັນຄືແນວໃດ (ທັບຊ້ອນກັນ) ແລະ ກຸ່ມເດັກໃດ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍລາວຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງຮ່ວມກັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ນິຍາມຂອງຄໍາວ່າ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງອາຍຸ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບ ແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸຂອງເດັກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກຸ່ມອາຍຸສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ ແມ່ນ: 0-4 ປີ; 5-10 ປີ; ແລະ 11-17 ປີ. ສໍາລັບເດັກອາຍຸແຕ່ 0-4 ປີ, ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ ແມ່ນດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ພັດທະນາການໄວເດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ. ສໍາລັບເດັກອາຍຸແຕ່ 5-17 ປີ, ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ ແມ່ນດ້ານໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ດ້ານຕ່າງໆ ໃນບາງຄັ້ງນັ້ນ ກໍ່ເປັນອັນດຽວກັນ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ ແຕ່ວ່າ ໃນເວລານໍາມາປະກອບເປັນຕົວຊີ້ວັດນັ້ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະພາບການຂອງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ໃຫ້ໄດ້ຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ.

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊັບ
 

ອົງການຢູນິເຊັບ ສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທຸກຄົນ ໃນວຽກງານທຸກຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. ໂດຍຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາດໍາເນີນວຽກງານ ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ອານາເຂດພາກພື້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ພັນທະ ໃຫ້ເປັນ ການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ໂດຍເນັ້ນໜັກພິເສດໃສ່ ການເຂົ້າເຖິງ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຖືກຕັດຂາດ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທຸກຄົນ ຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ.

ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ປອ ສິດທິລົດ ຣາດຊະພົນ, ວ່າການຫົວຫນ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນານະໂຍບາຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເບີໂທ: 02055003110

ອີແມວ: sitthiroth.rasphone@gmail.com

 

ທ່ານ ແກ້ວປະເສີດ ຈັນທະພິມ, ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສປຊ, ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021453586

ອີແມວ: keopaseuth.ctp@gmail.com

 

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ ຣູອິສ ເດິ ລາຣີນາກາ (Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga)ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ, ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ:: +856 21 315 200. ຕໍ່ 119

ມືຖື: +856 20 5551 9681

ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

Media contacts

Dr. Sitthiroth Rasphone
Acting Director General of Center for Development Policy Research (CDR), MPI
Ministry of Investment and Planing
Tel: +8562055003110
Mr. Keopaseuth Chanthaphim
Deputy Director of the UN Economic and Social Affairs Division, International Organizations Department, MOFA
Tel: +85621453586

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook