ເກືອບວ່າເດັກທຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້້ອແບບເຕ້ຍນັ້ນ ແມ່ນເປັນ ຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມິຕິ ໃນການມີຊີວິດເປັນຢູ່ທີ່ດີ

Vientiane, 20 June 2019

20 June 2019

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 20 ມິຖຸນາ 2019 – ບົດລາຍງານ “ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໄດ້ຖຶກເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນລະດັບປະເທດ ແລະຂັ້ນແຂວງ ໃນເດັກທີ່ມີການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍແມ່ນ ເກືອບວ່າເດັກທຸກຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍນັ້ນ ແມ່ນເປັນ ຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມິຕິໃນການມີຊີວິດເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ຄວາມສຳພັນທີ່ສູງລະຫວ່າງການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິໃນ ສປປ ລາວ ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງ ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ພ້ອມກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂາດເຂີນ ໃນຫຼາຍມິຕິ.

ບົດລາຍງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນຈໍານວນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍໃນປະເທດ 33%, 32% ແມ່ນ ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ໄປພ້ອມກັບຂາດເຂີນໃນມິຕິດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ເຮືອນຢູ່ອາໄສ ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ການຫລີ້ນ ແລະ ເຄື່ອງມືກະຕຸ້ນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫລາຍໆຢ່າງ. ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂາດເຂີນໃນທັງ 3 ມິຕິ (31,8%) ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບ ເດັກທີ່ບໍ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ (17,1%). ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຂາດເຂີນໃນກຸ່ມເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແມ່ນມີຜົນກະທົບກ່ຽວພັນກັບ ບ່ອນວ່າເດັກອາໄສຢູ່ (ເຂດຊົນນະບົດຫລືຕົວເມືອງ), ຂົງເຂດ (ພາກເຫນືອ ກາງ ຫລືໃຕ້), ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ, ຫົວຫນ້າຄອບຄົວ (ຊາຍຫລືຍິງ), ແລະປັດໃຈເສດຖະກິດສັງຄົມອື່ນໆ.

“ຜົນການວິໄຈ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຈາກລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງສໍາຫຼັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພາະມັນໄດ້ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກພາວະການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ແລະ ສາມາດຊອກວິທີທາງແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິ, ແມ່ນມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແບບ ຮ່ວມມືນໍາຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນການສ້າງແຜນງານແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ຈື່ງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ການຂາດເຂີນໃນຫຼາຍມິຕິທີ່ເດັກກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືໃນການສ້າງແຜນແບບ, ກຽມງົບປະມານ, ແລະ ຕິດຕາມແບບມີປະສິດທິພາບເພື່ອ ເບີ່ງຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະດັບ, ” ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວ, ຊື່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອິກວ່າ ວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານແລະ ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການອອກແບບແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທີ່ກ່ຽວພັນນໍາວຽກງານໂພຊະນາການ.

ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຈໍານວນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍຈາກ 44% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 33% ໃນປີ 2017, ຕາມຜົນສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS-II), ມີ 11 ໃນ 18 ແຂວງທີ່ຍັງມີ ອັດຕາສ່ວນຈໍານວນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍທີ່ໜ້າເປັນຫວ່ງ ແລະ ສູງກວ່າລະດັບທີ່ອົງການອານາໄມໂລກກໍາໜົດເກີນກວ່າ 30%, ແລະຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຄຸນລັກສະນະທາງພູມສັນຖານທີ່ຕ່າງກັນ, ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ. ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍແມ່ນ ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ, ການເຕີບໃຫຍ່ແລະປະສົບຜົນສໍາເຫຼັດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼຸດລົງໃນຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ.

“ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍໃນໄວເດັກນັ້ນ ແມ່ນມີການກ່ຽວພັນກັນກັບລະດັບຜົນສໍາເຫຼັດທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ຕໍ່າກວ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທີ່ຫຼຸດລົງໃນບັ້ນຕໍ່ໆໄປ ຂອງຊີວິດ. ບັນຫານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຖ້າຫາກວ່າ ສປປ ລາວ ຢາກບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ປີ 2030. ການປິດຊ່ອງວ່າງດ້ານຊັບພະຍາກອນລະຫວ່າງເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍແລະ ເດັກທີ່ບໍ່ຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍໃນ ສປປ ລາວ ຈິ່ງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຕ້ອງການລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂການຂາດເຂີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະໂພຊະນາການທີ່ເດັກຢູ່ ລາວກໍາລັງປະເຊີນຢູ່,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ. ລີໂອ ຟາເບີ,  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ  ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະສົມປະສານກັນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ທີ່ມີທາດບຳລຸງຕໍ່າ, ການທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວແກ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ການສຳພັດກັບພະຍາດ ແລະ ການຕິດເຊື່ອທີ່ເນື່ອງມາຈາກບັນຫາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າດື່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ໄດ້ມີຜົນ ກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພັດທະນາການທາງສະຕິປັນຍາ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເດັກ. ດັ່ງນັ້ນ ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານໂພຊະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນທາງ ການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ການແຊກແຊງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

“ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິ ແລະ ການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທືນໃສ່ເດັກ ແລະ ຄົນໜຸ່ມ. ການລົງທືນໃສ່ ທືນຮອນດ້ານມະນຸດ ຫລື ທືນຮອນດ້ານສະຕິປັນຍາ ແມ່ນ ການລົງທືນໃນນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ເຊີ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພື່ອບັນລຸສິດທິ ດ້ານມະນຸດຊະທໍາຢ່າງດຽວ ແຕ່ມັນຍັງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ, ການຂາດເຂີນ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ມີການເໜັງຕີງ. ການໃຫ້ບູລິມະຊິດໃນວຽກງານ ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງ, ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ໃນວຽກງານການປັບປຸງຊີວິດເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນໃນການລົງທືນ ແບບດີທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນສອງທົດສັດຕະວັດທໍາອິດຂອງຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ວາລະ 2030 ທີ່ພວກເຮົາສັນຍາໄວ້,”ທ່ານ. ເອຍຟານ ອັກຕາ, ຮັກສາການແທນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວສະຫຼຸບ.

ບົດລາຍງານ ການວິໄຈ ຄວາມຂາດເຂີນ ແບບທັບຊ້ອນ ກ່ຽວກັບ ການຂາດສານອາຫານ ຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖຶກຈັດພີມພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ  ສປປ ລາວ (NIPN) ຊື່ງແມ່ນໂຄງການລະດັບສາກົນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ທືນຈາກ ທືນການພັດທະນາສາກົນ ຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ໂຄງການບຽ່ວ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນສວ່ນໜື່ງຂອງໂຄງການໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານ ຊື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາຍເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາຫຼັບເດັກພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ.

###

ກ່ຽວກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາຫຼັບເດັກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາຫຼັບເດັກ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ຂົງເຂດທີ່ທຸລະກັນດານທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກ ເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ທຸກຫົນແຫ່ງ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າ ສຳລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນ ເພິ້ມເຕີມກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນີເຊັບ ແລະ ພາລະກິດ ການຊ່ວຍເຫລືອ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່: http://www.unicef.org/laos 

ຕິດຕາມ ເຟັດບຸກ ຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook, Twitter, YouTube and at www.unicef.org         

ກ່ຽວກັບ ສະຫະພາບເອິຣົບ

ສະຫະພັນເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາໃນໂລກ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນ ການສົ່ງເສີມການປະຊາທິປະໄຕ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນໂລກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ http://europa.eu/

ຕິດຕາມ ເຟັດບຸກ ຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook, Twitter and our website.

 

ທ່ານ ສາມາດສອບຖາມຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້:

ສິດທິຣົດ ຮາດຊະພົນ, ວ່າການຫົວຫນ້າສູນຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍການພັດທະນາ,ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ (+856) 2055003113, sitthiroth.rasphone@gmail.com   

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,(+856) 2055519681, mfernandez@unicef.org  

ທອງວອນ ໂສ້ສໍາພັນ, ພະນັກງານຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນ, ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບ ເອີຣົບ  ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, (+856) 20 52826193, Thongvone.SOSAMPHAN@eeas.europa.eu

Media Contacts

Sitthiroth Rasphone

Acting Director General, Center Development Policy Research

Ministry of Planning and Investment

Tel: +856 20 55003113

Maria Fernandez

Chief of Advocacy, Communication and Partnership

UNICEF Lao PDR

Tel: +856 21 487500 ext. 7508

Tel: +856 20 55519681

Thongvone SOSAMPHAN

Press and Information Officer

EU Delegation in Laos

Tel: +856 20 52826193

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook