ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

28 May 2019

ຜູ້ຕາງຫນ້າ ເດັກ ແລະ ຊາວຫນຸ່ມຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງໄດ້ມາຮ່ວມກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະເຫນີ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ຈະເປັນອີກກິດຈະກໍາໃນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ (CRC). ບັນດາຂໍ້ສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ທິດທາງແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບເດັກໂດຍເດັກເອງ ຈະຖືກສັງລວມໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານ "ແນວຄວາມຄິດຂອງ ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ" ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກ ທີ່ ກອງປະຊຸມ ຄົນລາວ ໃນລຸ້ນປີ 2030.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 28 ພຶດສະພາ 2019 - ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) (NCAWMC) ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ຄັ້ງທີ່ 3 ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັບຝັງ ແລະ ເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ທັງເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອສະເໜີປະສົບການ, ສິ່ງທ້າຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

ຕົວແທນເດັກ ຈໍານວນ 50 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 11 ຫາ 18 ປີ ຈາກ ແຂວງຫົວພັນ, ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ແລະ ຈັດສີ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພານີ້ ໂດຍການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບ ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຕົວແທນເດັກຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງສະພາບການຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງເດັກ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີການແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ.

ຜົນການສະຫລຸບສັງລວມ ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບເດັກໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຜ່ານມາ ທັງຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ສໍາລັບບັນດາພາກເໜືອ) ແລະ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ (ສຳລັບບັນດາແຂວງພາກໄຕ້) ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈະໄດ້ນຳສະເຫນີ ເປັນບົດລາຍງານ ເພື່ອນຳສະເຫນີ ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນເດືອນພະຈິກ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົນລາວໃນລຸ້ນປີ 2030.

ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ປີ 2019 ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ຄັ້ງທີ 9 ຊຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະກໍານົດວາລະການປະຊຸມໃຫມ່ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ແລະ ຈະໄດ້ເປັນການສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄຶບໜ້າໃນການປະຕິບັດສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC). ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຟັງສຽງໂດຍກົງຈາກເດັກ ເຖີງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນຕົ້ນຕໍ. ແລະ ພວກກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີເຖິງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕໍ່ກັບສີ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນລືມວ່າ ພວກເຂົາແມ່ນກູ່ມເປົ້າຫມາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ. ພວກເຂົາຍັງຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ ບົດບາດຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫມຸ່ມ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອພ້ອມກັນຕີລາຄາ ສະພາບການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ຢູ່ ສປປລາວ ຕິດພັນກັບ ການສຶກສາສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.

ເດັກແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການມີຊີວິດ ແລະ ມີປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ, ເດັກທຸກໆຄົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກວຽກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້, ການຮ່ວມມືກັນ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ກຳແຫນ້ນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອກຳນົດແນວທາງໃນການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບ ຕົວຈິງ.

ນາງ ກໍຢີວ່າງ ເຢຍທ່າວ ມາຈາກ ມສ ໄຊສົມບູນ ອາຍຸ 18 ປີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ  ຂ້ອຍຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໝູ່ໃໝ່ທີ່ມາຈາກຫລາຍແຂວງ, ນ້ອງຢາກຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າຂ້ອຍຈະນຳຄວາມຮູ້ນີ້ໄປພັດທະນາຕົນເອງໃນອານາຄົດ”

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ ລຸຍ ເດີ ລາລີນາກາ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ, ອົງການຢູນິເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ໃນທົ່ວໂລກໃນມື້ນີ້, ຊາວຫນຸ່ມກໍາລັງເວົ້າເຖິງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການຈໍາແນກ, ການຕ້ານກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ, ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການໂຄສະນາເພື່ອການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານດີຈິຕອນ ແລະ ການຮຽນຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາເພື່ອປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ເດັກກໍາລັງບອກພວກເຮົາ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຊັດເຈນ, ມັນແມ່ນເວລາສໍາລັບເດັກທຸກໆຄົນທີ່ຈະໄດ້ສິດທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຄົບຮອບ 30ປີ (CRC30) ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ຄົນຫນຸ່ມຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງການສົນທະນາ, ເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ທີ່ສຳຄັນ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເພື່ອນໍາພາກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາປະເທດໃນຊຸມປີຕໍ່ຫນ້າ.”

ວັນທີ່ 20 ພະຈິກ 2019 ເປັນວັນ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC30), ຫນຶ່ງໃນສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລົງນາມ ແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC) ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1991. ໃນໄລຍະຕະຫຼອດປີນີ້, ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກອົງການຢູນິເຊບ UNICEF, ຄຊກມດ, ກະຊວງຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອື່ນໆ ລວມທັງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ຈະຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຫລາຍລະດັບ ໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຂອງ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເພື່ອເປັນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ, ການກຳນົດແນວທາງ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮ່ວມກັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

ທ່ານ ຈັນທະຄອນ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ, ຄຊກມດ
Mr. Chanthanakhone Sayavong, Director of the Children Development Division, NCAWMCS,
ອີເມວ: saykone1@yahoo.com, ໂທລະສັບ: +856 20 2385 1149.

 

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ ລຸຍ ເດີ ລາລີນາກາ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ, ອົງການຢູນິເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 21 315 200-4 (ext.119) ມືຖື: +856 20 555 19681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

Media Contacts

Mr. Chanthanakhone Sayavong

Director of the Children Development Division, NCAWMCS

The National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children (NCAWMC)

Tel: 020-23851149

Maria Fernandez

Chief of Advocacy, Communication and Partnership

UNICEF Lao PDR

Tel: +856 21 487500 ext. 7508

Tel: +856 20 55519681

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook