ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບ ເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປລາວ ໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການ

Vientiane, 6 May 2019

06 May 2019

ບັນດາຂໍ້ສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ທິດທາງແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບເດັກໂດຍເດັກເອງ ຈະຖືກສັງລວມໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານ "ແນວຄວາມຄິດຂອງ ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ" ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນ ເດືອນພະຈິກ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ (CRC)

ສະຫວັນນະເຂດ, 6 ພຶດສະພາ 2019 - ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) (NCAWMC) ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອົງການ ຢູນີເຊັບ (UNICEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັບຝັງ ແລະ ເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ທັງເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອສະເໜີປະສົບການ, ສິ່ງທ້າຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

ຕົວແທນເດັກ ຈໍານວນ 52 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 18 ປີ ຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງເດັກ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ.

ການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແບບນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ສໍາລັບບັນດາພາກເໜືອ) ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສຳລັບບັນດາແຂວງພາກກາງ) ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພານີ້. ການສະຫລຸບສັງລວມ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຕົວແທນເດັກທົ່ວປະເທດ ຈະນຳສະເຫນີ ເປັນບົດລາຍງານ ເພື່ອນຳສະເຫນີ ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນເດືອນພະຈິກ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 30 ປີຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ.

ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ປີ 2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ມີຈຳນວນເດັກ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ກວມປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທັງຫມົດ ແມ່ນກູ່ມເປົ້າຫມາຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ. ພວກເຂົາຍັງຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ ບົດບາດຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫມຸ່ມ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອພ້ອມກັນຕີລາຄາ ສະພາບການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ຢູ່ ສປປລາວ ຕິດພັນກັບ ການສຶກສາສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.

ເດັກແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການມີຊີວິດ ແລະ ມີປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ, ເດັກທຸກໆຄົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກວຽກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້, ການຮ່ວມມືກັນ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ກຳແຫນ້ນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ເພື່ອກຳນົດແນວທາງໃນການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບ ຕົວຈິງ.

ນາງ ມີນາລີ ສຸລິຍະຈັນ ອາຍຸ 15 ປີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ  ຂ້ອຍຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ຮູ້ຈັກໝູ່ໃໝ່ຫລາຍຄົນ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າຂ້ອຍຈະນຳຄວາມຮູ້ນີ້ໄປພັດທະນາຕົນເອງໃນອານາຄົດ”

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ ຂອງອົງການຢູນິເຊບ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ການປຶກສາຫາລືຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ  ແມ່ນຈັດຂື້ນສໍາລັບເດັກ ແລະ ໂດຍເດັກເອງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການສົນທະນາ ແລະ ລາຍງານຜົນການປຶກສາຫາລື. ການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ຈະປະຕິບັດຕາມວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ຄາດຫວັງວ່າຜົນການປຶກສາຫາລືໃນໄລຍະສາມມື້ຂ້າງຫນ້ານີ້ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເກັບກໍາໄດ້ຄວາມເປັນຈິງ, ບົດເລື່ອງ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແນວຄິດຂອງເດັກ ແລະ ໄວຫນຸ່ມໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າສໍາລັບເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

ວັນທີ່ 20 ພະຈິກ 2019 ເປັນວັນ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC30), ຫນຶ່ງໃນສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລົງນາມ ແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ (CRC) ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1991. ໃນໄລຍະຕະຫຼອດປີນີ້, ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກອົງການຢູນິເຊບ UNICEF, ຄຊກມດ, ກະຊວງຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອື່ນໆ ລວມທັງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ເດັກແລະໄວຫນຸ່ມ ຈະຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນຫລາຍລະດັບ ໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຂອງ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເພື່ອເປັນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ, ການກຳນົດແນວທາງ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮ່ວມກັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

ທ່ານ ຈັນທະຄອນ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ, ຄຊກມດ
Mr. Chanthanakhone Sayavong, Director of the Children Development Division, NCAWMCS, ອີເມວ: saykone1@yahoo.com, ໂທລະສັບ: 020-23851149.

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີນັນເດສ ລຸຍ ເດີ ລາລີນາກາ, ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ, ອົງການຢູນິເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Maria Fernandez Ruiz de Larrinaga, Chief of Communication, UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856-21 315 200-4 (ext. 119)
ມືຖື: +856 (0) 20 555 19681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

Media Contacts

Mr. Chanthanakhone Sayavong

Director of the Children Development Division, NCAWMCS

The National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children (NCAWMC)

Tel: 020-23851149

Maria Fernandez

Chief of Advocacy, Communication and Partnership

UNICEF Lao PDR

Tel: +856 21 487500 ext. 7508

Tel: +856 20 55519681

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook