11 ມີນາ 2021

ເດັກພິການ

ສິ່ງທ້າທາຍ, ມີຂໍ້ມູນຈຳກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແລະ ສະພາບຂອງເດັກພິການໃນ ສປປ ລາວ ຍ້ອນຂາດລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 2% ຂອງເດັກອາຍຸ 2 ຫາ 4 ປີ ມີປັນຫາການທໍາງານຂອງຮ່າງກາຍ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຢ່າງ (ເບິ່ງ, ຟັງ, ຍ່າງ, ເຄື່ອນໄຫວ, ສື່ສານ, ຮຽນຮູ້, ຫຼີ້ນ, ຄວບຄຸມພຶດຕິກຳ). ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີຫົນທາງ, 3,8%…, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີແກ້ໄຂ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ, ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກຳລັງຊ່ວຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ໃນການທົດລອງໃນຮູບແບບທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການບໍລິການ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກພິການ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.…