11 ມີນາ 2021

ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ສິ່ງທ້າທາຍ, ໄວໜຸ່ມແມ່ນຊ່ວງອາຍຸໜຶ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນທັງໄວເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ມັນແມ່ນໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ. ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເດັກມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢ່າງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່. ດຽວນີ້ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ສະໝອງມີການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເລີ່ມເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ທັກສະທາງອາລົມພ້ອມທັງຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.…, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີແກ້ໄຂ, ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມປ່ຽນໄປສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຖານະປະຊາກອນໂລກທີ່ມີການສຶກສາ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມໄດ້, ອົງການຢູນິເຊັບ ສົ່ງເສີມວິທີປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຫຼາຍຂະແໜງການ. ໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ…