11 ມີນາ 2021

ນໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ການຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສິ່ງທ້າທາຍ, ນໍ້າດື່ມໃນ ສປປ ລາວ ອາດຈະປົນເປື້ອນດ້ວຍສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ. ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ. ຫຼາຍໆຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ທີ່ເໝາະສົມ. ປະມານ…, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີແກ້ໄຂ, Handwashing in school Handwashing in school ແຜນງານນໍ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ການຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອົງການຢູນິເຊັບ ສະ ໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍແນໃສ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ.…