09 ເມສາ 2020

ຄຳແນະນຳ ສຳລັບການເປັນພໍ່ແມ່ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19)

1. ເວ​ລາ​ທີ່ຢູ່ນໍາກັນ ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ, ບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກ ບໍ? ໂຮງຮຽນປິດບໍ? ກັງວົນເລື່ອງເງິນບໍ? ນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຈະຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ໜັກ​ໃຈ ການປິດໂຮງຮຽນກໍ່ແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂື້ນກັບລູກ ທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ລູກ​ທີ່​ເປັນເປັນໄວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ. ເວ​ລາ​ຢູ່ນໍາກັນ ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ແລະ ຍັງເປັນການມ່ວນອີກ. ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ…, 2. ຄິດໃນ​ທາງບວກ, ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຮູ້ສຶກໃນ​ທາງບວກ ເມື່ອລູກນ້ອຍ ຫຼື ລູກ​ທີ່​ເປັນ​ໄວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເຮັດ​ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນເສຍອາລົມຮຸ່ນແຮງ. ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາມັກບອກລູກວ່າ "ຢຸດເຮັດແນວນັ້ນ!" ແຕ່ລູກມັກຈະເຮັດຕາມທີ່ພວກເຮົາບອກ​ໃຫ້ເຮັດ ຖ້າພວກເຮົາຄວນໃຫ້ການແນະນຳທີ່ດີແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄຳຍ້ອງຍໍຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຖືກ. COVID Graphics, 3. ສ້າງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ, ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິປະຈໍາວັນ, ການເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ. COVID Graphics, 4. ພຶດ​ຕິ​ກຳທີ່ບໍ່ດີ, ເດັກທຸກຄົນກໍ​ເຄີຍປະພຶດ​ຕົວ​ແບບບໍ່​ເໝາະ​ສົມ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເມື່ອເດັກອິດເມື່ອຍ, ຫິວ, ຢ້ານກົວ ຫຼື ຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນອິດ​ສະ​ລະ. ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍອາດສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ພວກເຮົາເສຍອາລົມໄດ້ ເມື່ອພວກເຮົາຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງຢູ່ແຕ່​ໃນເຮືອນ! COVID Graphics, 5. ໃຫ້ໃຈເຢັນໆ ແລະ ຄວາມຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດ, ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມກົດດັນ. ຈົ່ງຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງ​ແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງທ່ານ. COVID Graphics, 6. ໂອ້ລົມ​ກັນກ່ຽວ​ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ - 19, ຈົ່ງເຕັມໃຈທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບລູກ. ລູກຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນບາງສິ່ງບາງຢ່າງແລ້ວ. ຄວາມງຽບ ແລະ ຄວາມລັບບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງລູກຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມເປີດເຜີຍປົກປ້ອງລູກໄດ້. ຄິດເບິ່ງວ່າລູກຈະເຂົ້າໃຈຫຼາຍປານໃດ. ທ່ານເປັນ​ຜູ້ຮູ້ຈັກລູກຂອງທ່ານດີທີ່ສຸດ! COVID Graphics ດາວໂຫຼດ PDF ໄຟລ ໄດ້ທີ່ນີ້