11 ມີນາ 2021

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ

ສິ່ງທ້າທາຍ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ນັບມື້ນັບມີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນປະຈຸບັນ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍການຂັບເຄື່ອນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານເຮັດໃຫ້ປະເທດສາມາດຍ້າຍຈາກປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າມາເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ ໃນປີ 2011.…, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ວິທີແກ້ໄຂ, ອົງການຢູນິເຊັບ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ ສຳລັບເດັກ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການສ້າງສິ່ງທີ່ເປັນຫຼັກຖານ, ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ການລະດົມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສື່ສານ,  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມຮູ້. ວຽກງານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ…