ສປປ ລາວ ຢຶນຢັນເຖີງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖີງການລ້າງມື ສຳລັບທຸກຄົນ ໃນ ວັນລ້າງມື ສາກົນ 2023

ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອເຮັດວຽກແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານ ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ ໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍມາເປັນເວລາ 5 ທົດສະວັດ

ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
School children conducting a handwashing activity.
UNICEF Laos/PThevongsa/2023
15 ຕຸລາ 2023