ວິດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້

ຄັງປັນຍາລາວ

-
Children watching laptop
UNICEF
30 ເມສາ 2021

ການເເຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສະເເດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເເກ່ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກບ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ ຢູນິເຊັບ (UNICEF) ເເລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ເຊັ່ນ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ເເລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE), ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນການສອນ ຄັງປັນຍາລາວ ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍເດັກ ເເລະ ຊາວໜຸ່ມໃນການຮຽນຮູ້ ຈາກບ້ານ ໂດຍຜ່ານທ່າງດິຈິຕອນ ເເລະ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາໂຮງຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອນເເບບໄລຍະໄກ.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້.

UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021
UNICEF Laos/2021

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອສາທິດຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້.