ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ອສິດທິເດັກ

ການເດີນເວລາ 5 ທົດສະວັດ ເພື່ອບັນລຸສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
UNICEF's 50th Anniversary in Lao PDR celebrations.
UNICEF Laos/2023
22 ພະຈິກ 2023