ຊີວິດຂອງພະນັກງານສັກຢາກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຜູ້ໄປຕາມບ້ານຕ່າງໆເພື່ອສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

ອະຍຸສ ກາຣກີ
A woman in motorcycle
UNICEF Laos/2021/AKarki
11 ມີນາ 2021

ປະມານ 50 ກິໂລແມັດໄປທາງເໜືອຂອງເມືອງຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງສຸກສາລາຫຼັກ 52. ສຸກສາລາດັ່ງກ່າວຄອບຄຸມ 9 ບ້ານທີ່ປະກອບມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ. ທ່ານນາງ ຈັນສີ ຈັນດາລາ ອາຍຸ 37 ປີແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພະຍາບານປະຈຳສຸກສາລາແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຮັບຜີິດຊອບບໍລິຫານໂຄງການສັກຍາກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳໃນບັນດາບ້ານເຫຼົ່ານີ້.

A healthworker

ຕະຫຼອດ 11 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເພິ່ນໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຫຼາຍບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ ສຸກສາລາຫຼັກ 52. ຕັ້ງແຕ່ເກີດໄປຈົນເຖິງ 2 ປີ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳ.

“ທີມງານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທັງໝົດ 2,000 ຄົນໃນ 400 ຄົວເຮືອນ,” ທ່ານນາງ ຈັນສີ ກ່າວ.

A woman speaking
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ໃນທຸກເດືອນ, ສຸກສາລາແຫ່ງນີ້ຈະສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນເມືອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາທ້າທາຍແມ່ນພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂົາມັກຈະບໍ່ມາຕາມນັດ.

“ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມັກຈະບໍ່ມາສຸກສາລາໃນເວລາທີ່ລູກຂອງພວກເຂົາຕ້ອງສັກຢາກັນພະຍາດ. ຫຼາຍຄອບຄົວຫຍຸ້ງວຽກຢູ່ສວນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄອບຄົວກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ລູກຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.”

Healthworker talking
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດທີ່ສຳຄັນແກ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານທີ່ປະກອບມີສະມາຊິກ 4 ຄົນ, ລວມທັງ ທ່ານນາງ ຈັນສີ, ໄດ້ອອກໄປຕາມຄົວເຮືອນຕ່າງໆທີ່ມີເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດປະຈຳເດືອນເທື່ອ. ເພິ່ນຈະນຳເອົາຢາປ້ອງກັນພະຍາດຈຳນວນ 90 ຫຼອດໃສ່ໄວ້ໃນຖັງເກັບຄວາມເຢັນ ແລະ ຖືໄປນຳສະເໝີ.

A healthworker

ເພິ່ນເດີິນທາງດ້ວຍລົດຈັກໄປຕາມບ້ານແຕ່ລະຫຼັງເພື່ອສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ໃນບາງຄັ້ງ, ເມື່ອຕ້ອງສັນຈອນໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາກລຳບາກ, ເພິ່ນຈະຈອດລົດຈັກໄວ້ຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ຍ່າງໄປແທນ.

A woman in motorcycle
UNICEF Laos/2021/AKarki
A woman walking
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ທ່ານນາງ ຈັນສີ ສະໜອງຢາກັນພະຍາດຫຼາຍປະເພດ, ເຊັ່ນວ່າ: ພະຍາດຕັບອັກເສບ B, ວັນນະໂລກ, ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່, ຢາໂປລີໂອແບບສັກ, ຢາໂປລີໂອແບບກິນ, ຢາປ້ອງກັນ 5 ພະຍາດສຳຄັນ, ເຕຕານົດ, ແລະ  ອື່ນໆ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ແກ່ຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ວິທີໃນການສັກຢາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.

Vaccines in fridge
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ທັນທີທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາຄັ້ງທຳອິດໄປແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນບົດບັນທຶກຂອງສຸກສາລາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສຸກສາລາກໍ່ຈະອອກບັດສັກຢາສີເຫຼືອງໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່.

Health card
©UNICEF Laos/2021/AKarki
In Lao PDR, once the child receives their first dose, they are registered in the health centre's vaccination records and track vaccination rate.

ໃນອະດີດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນດາພະຍາດຮ້າຍແຮງ, ເຊັ່ນວ່າຝີດາດ, ໂປລີໂອ, ໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍ. ຍ້ອນຈຸດປະສົງຢາກສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ລຶບລ້າງພະຍາດຕ່າງໆ, ໂຄງການເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ (EPI) ຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1982, ໂດຍແນໃສ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ແລະ ແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-45 ປີທົ່ວປະເທດ. ອົງການ UNICEF ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ນຳພາວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສານງານດ້ານຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ.

Vaccines
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນອັນດີຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ເຊັ່ນວ່າ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຍີ່ປຸ່ນ-UNICEF, ໂຄງການ EPI ຈຶ່ງສາມາດລຶບລ້າງພະຍາດຝີດາດ ແລະ ໂປລີໂອໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໄຂ້ໝາກແດງນ້ອຍຕໍ່ໄປ.

A woman giving child
©UNICEF Laos/2021/AKarki
Since 2007, UNICEF Japan provides $200,000 annually to the EPI programme to procure vaccines.

ໂຄງການ EPI ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍບັນລຸຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳໃຫ້ໄດ້ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ໄດ້ມີການດຳເນີນງານການວາງແຜນເພື່ອການເຂົ້າເຖິງແບບກວມລວມ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ການລະດົມການສະໜັບສະໜຸນຈາກສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າວຽກງານນີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມເພິ່ມຕື່ມອີກເພື່ອສ້າງຄວາມຕື່ນໂຕກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຂົ້າໃຈ, ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ໄລຍະແມ່ຖືພາເປັນຕົ້ນໄປ,” ທ່ານນາງ ຈັນສີ ກ່າວ

Vaccinating a child
©UNICEF Laos/2021/AKarki
Vaccinating a child
©UNICEF Laos/2021/AKarki

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ເຊັ່ນວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການພັນທະມິດເພື່ອຢາປ້ອງກັນພະຍາດ (GAVI), ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ (KOICA), ອົງການລຸກຊຳບວກເພື່ອການຮ່ວມມືພັດທະນາ (Lux-Development), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ້,  ແລະ ອົງການກາແດງສະວິດ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງສາມາດສະໜອງຢາປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປະຈຳໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກງານດ້ານການສັກຢາກັນພະຍາດຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປະສານງານ, ແລະ ອື່ນໆ. ຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຍິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມຍ້ອນ ສປປ ລາວ ກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະແນະນຳຢາປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2021 ນີ້.