ຄົ້ນຫາກະແຈສໍາຄັນສູ່ການເປັນສັງຄົມແຫ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມ

ການປູທາງໄປສູ່ສັງຄົມແຫ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຢູ່ຂອງ ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄາວີ ຫອມສົມບັດ
A mother with a child.
UNICEF Lao PDR/2021/KSaiyasane
15 ກຸມພາ 2024