ການບັນລຸສິດທິດ້ານສຸຂະພາບ: ເສັ້ນທາງສູ່ການຟື້ນຕົວ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ

ບົດຄໍາເຫັນຮ່ວມໂດຍອົງການອຸຍນິເຊັບ (UNICEF), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA), ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ສະຖານທູດລຸກຊໍາບວກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຸຂະພາບໂລກປີ 2024.

ອົງການ UNICEF, ອົງການ UNFPA, ອົງການ WHO ແລະ ສະຖານທູດລຸກຊໍາບວກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
A mother holder her child.
UNICEF Lao PDR/2023
22 ເມສາ 2024