ກອງປະຊຸມທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດວຽກສິດທິເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດວັນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ

ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງຈາກທົ່ວ 18 ແຂວງ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສິດທິເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ.

ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Vice-Governors Consultation on Child Rights Progress in Lao PDR.
UNICEF/2023
21 ພະຈິກ 2023