ບົດລາຍງານ ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ

ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ

Children
UNICEF/UN0268856/Brown

ຈຸດສຳຄັນ

ການປະເມີນລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Child Frontiers ໃຫ້ແກ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ຄປດ) ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການຢູນິເຊັບ.

ບົດລາຍງານການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນຜົນການປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະສົບການຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ລະບຸຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເປັນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ. ວິທີການປະເມີນແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາອົງປະກອບຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນຮູບແບບການປະຕິບັດມານໍາໃຊ້ ຕະຫຼອດເຖິງຍຸດທະສາດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແບບດັ້ງເດີມທັງເຄື່ອງມືດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ອັດຕະປື.

ການລິເລີ່ມນີ້ຖືເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ 2011-2020 ແລະ ເປັນການອອກແບບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ແຜນງານທີ່ວາງເປົ້າໝາຍສູງຫຼາຍໂດຍການເປັນເຈົ້າການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດສໍາລັບລະບົບປົກປ້ອງເດັກທີ່ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງ ລາວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ/ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດ.

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກ ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ສໍາລັບຂະບວນການສ້າງວິໄສທັດຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ເປັນປະທານໂດຍ ກຊ ຮສສ ແລະ ປະກອບ ດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ ຄຊກມດ, ສຍລ, ຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກຊ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກຊ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກຊ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ. ບັນດາຕົວແທນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກສາກົນ, ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການຊາຍຟັນ ແລະ ອົງການອື່ນໆກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ການລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້.

Cover page
ຜູ້ຂຽນ
Ministry of Labour and Social Welfare, UNICEF Laos
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ

ດາວໂຫຼດ

(PDF, 12,45 MB) (PDF, 9,13 MB)