ບົດນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບສະໄລ້

ຄ ູ່ມືຝຶກອົບຮົມການຊູ່ວຍເຫ ືອເບືື້ອງຕົື້ນດື້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນດື້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ

A girl looking outside
©️UNICEF Laos/ 2004/ Jim Holmes

ຈຸດສຳຄັນ

ບົດນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບສະໄລ້: ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບ ຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ສໍາລັບ ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ  ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບ ຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວນນໍາໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບ “ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ສໍາລັບພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ.” ບົດນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບສະໄລ້ສະບັບນີ້ໄດ້ລວບລວມເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນ ການລະບຸ, ປ້ອງ ກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດໃນຊ່ວງພາວະສຸກເສີນເຊັ່ນ: ໄພພິ ບັດທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ເຫດການແຜ່ລະບາດ, ລວມທັງ ການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19. ບົດນໍາສະເໜີສະບັບນີ້ປະກອບ ມີຕົວຢ່າງເຫດການ, ກໍລະນີສົມມຸດເພື່ອການຝຶກແອບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການສະໜອງການບໍລິການ ດ້ານຈິດຕະສາດ, ຈິດຕະ-ສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດໃນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ດັດປັບໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ທີມງານທີ່ສ້າງບົດນໍາສະເໜີໃນຮູບແບບສະໄລ້ ປະກອບມີພະນັກງານຈາກກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານປົກປ້ອງເດັກຈາກ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍອີງໃສ່ ການປັບປຸງ ແລະ ດັດແປງຈາກເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ ອົງການ ຢູນິເຊັບ (UNICEF), ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການເຄື່ອນຍ້ານຖິ່ນຖານສາກົນ (IOM), ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children), ອົງການສຸພານິມິດ (World Vision), ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ (IFRC), ເມີຊີ່ ມະເລເຊຍ (Mercy Malaysia) ແລະ ອື່ນໆ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການເພື່ອນມິດ, ໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເອັສໂອເອັສ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມ, ສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພື່່່່ອສໍາເລັດການສ້າງຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບມືກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດແບບປະສົມປະສານໃນແຂວງ ອັດຕະປື, ສປປ ລາວ - ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ (2020-2023), ໂດຍການສະໜູນຈາກ ອົງການ ກອຍກ້າ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ ຮັບຮອງເອົາປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດ.

Cover page
ຜູ້ຂຽນ
MOLSW and UNICEF
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ