ຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ ທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ ທີ່ເໝາະສົມ

ຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ ທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ ທີ່ເໝາະສົມ

ຈຸດສຳຄັນ

ຄຳນຳ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມ ຢູ່ໃນ ສປປ

ລາວ ສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອິງໃສ່ຄຳແນະນຳຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ (United Nations Guidelines for the Alternative care of Children), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຜົນຂອງການປະເມີນລະບົບການປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2019, ສະພາບການຕົວຈິງ, ທ່າແຮງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.ເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການສັງຄົມທີ່ດີສຳລັບເດັກ ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມສິດ-ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ.

ການພັດທະນາຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ລາວ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ - ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ, ອົງການ UNICEF ປະຈໍາລາວ, ໂຄງການບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສ ລາວ, ອົງການ Friend International ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ປະເພດທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງ, ບຸກຄົນອື່ນ, ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູແບບມີທີ່ພັກອາໃສ ແລະ ຂັ້ນຕອນ-ບາດກ້າວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນໍາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາ ແລະ ພິເສດ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງອົງການ UNICEF ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້.

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

 

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຜູ້ຂຽນ
UNICEFLaos
ວັນເດືອນປິຈັດພິມ
ພາສາ
ອັງກິດ

ໄຟລ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້