ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍລິຈາກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 1 ລ້ານກວ່າໂດສ໌ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ COVAX Facility

ການຈັດສົ່ງຄັ້ງລ້າສຸດນີ້ປະກອບມີວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Johnson & Johnson /Janssen (J&J/Janssen) ຈຳນວນ 1,008,000 ໂດສ໌ ຊຶ່ງແມ່ນການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ COVAX Facility.

15 ກໍລະກົດ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 - ມື້ນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 ຄັ້ງໃໝ່ ຊຶ່ງແມ່ນການ​ບໍລິຈາກຂອງ​ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ COVAX Facility ຊຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ  (CEPI), Gavi ຊຶ່ງເປັນ​ພັນທະມິດວັກຊີນ, ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ໂດຍມີອົງການຢູນິເຊັບເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສຳຄັນໃນການຈັດສົ່ງ.  ໃນນັ້ນປະກອບມີ​ວັກຊີນ  Johnson & Johnson/Janssen (J&J/Janssen) 1,008,000 ໂດສ໌​. ອັນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທົ່ວໂລກທີ່ພວມ​ດຳເນີນການ​ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຢຸດຕິ​ການລະບາດຂອງພະຍາດ​ ແລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະສັກວັກຊີນ​ກັນພະຍາດໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງປະຊາກອນໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້.

ຈາກການໄດ້ຮັບວັກຊີນຈຳນວນ​ 1,008,000 ໂດສ໌​ ຊຶ່ງ​ເປັນການບໍລິຈາກໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນອາເມລິກາໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ຈະເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງ​ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານ​ກວ່າ​ຄົນ​ ຫຼື 14 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ​.

ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 J&J/Janssen ແຕກຕ່າງຈາກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ​-19 ຊະນິດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ຍ້ອນວ່າ​ຕ້ອງສັກພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ນອກ​ນັ້ນ, ວັກຊີນ J&J/Janssen ຍັງສາມາດ​ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕູ້ເຢັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງເປັນທີ່​ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່​ການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່​ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ເຂົ້າເຖິງ​ຍາກ.

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໃຊ້ວັກຊີນ​ J&J/Janssen ເຫຼົ່ານີ້ ຕໍ່​ກຸ່ມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ​, ລວມທັງຜູ້​ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ​​ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ ​ແລະ ຍັງມີແຜນການເພີ່ມເຕີມເພື່ອ​ນຳໃຊ້​ຕໍ່ປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ, ລວມທັງເຂດ​ຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດ​ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ​.

ໝາຍເຫດ​ ເຖິງບັນນາທິການ

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ​ກັບ Gavi COVAX AMC ແມ່ນມີຢູ່ທີ່ນີ້ here.

ຜູ້ຕິດຕາມການສະໜອງທຶນແບບໂຕ້ຕອບ ສຳລັບຜູ້ເລັ່ງລັດ ACT ຊຶ່ງ​ລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ​COVAX, ສາມາດເບິ່ງ​ໄດ້ທີ່ນີ້ here.

ກ່ຽວກັບ COVAX

COVAX, ເປັນເສົາຫຼັກຂອງຜູ້ເລັັ່ງລັດການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືພະຍາດໂຄວິດ-19 (ACT) Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, ຊຶ່ງແມ່ນການນຳພາຮ່ວມກັນໂດຍມີ​ສຳພັນທະມິດສຳລັບຂໍ້ລິເລີ່ມການກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່​ການລະບາດຂອງພະຍາດ (CEPI), Gavi ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ​ຂອງການໃຫ້​ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) - ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນ​ຄູ່ຮ່ວມງານ​ກັບໂຮງງານ​ຜະລິດວັກຊີນໃນປະເທດທີ່​ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດພວມ​ພັດທະນາ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງ ການທະນາຄານໂລກ ແລະອື່ນໆ. COVAX ​ແມ່ນຂໍ້​ລິເລີ່ມໜຶ່ງດຽວໃນທົ່ວໂລກທີ່ພວມ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານຂອງປະ ເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາໂຮງງານ​ຜະລິດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19​ ໃນ​ທົ່ວໂລກ ນັບທັງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລະ ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ.

CEPI ແມ່ນສຸມໃສ່ກຸ່ມການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ​ວັກຊີນຂອງ COVAX COVAX vaccine research and development portfolio: ເປັນການລົງທືນໃນ R&D ໃນ​​ຜູ້ສະໝັກຢ່າງຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຄວາມ​ເປັນໄປໄດ້​, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການສະໜັບ ສະໜູນການພັດທະນາວັກຊີນ 3 ຊະນິດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ ຊຶ່ງ​ສາມາດມອບໃຫ້ບັນດາ​ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ COVAX Facility. ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານນີ້, CEPI ໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິທຳອິດໃນການປະຕິເສດຕໍ່ 1 ຕື້ໂດສ໌ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເປັນໄປໄດ້​ສຳລັບ COVAX Facility ຕໍ່​ຜູ້ສະໝັກຈຳນວນໜຶ່ງ​ ແລະ ໄດ້ລົງທືນແບບ​ຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດວັກຊີນ ຊຶ່ງ​ປະກອບມີການສະຫງວນຄວາມສາມາດໄວ້ໃນການຜະລິດວັກຊີນໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ​ COVAX Facility, ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຫຼອດແກ້ວ​ເພື່ອບັນຈຸວັກຊີນ 2 ຕື້ໂດສ໌​. CEPI ຍັງພວມ​ລົງທຶນໃສ່ຜູ້ສະໝັກສັກ​ວັກຊີນທີ່ເປັນ “ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທາງເລືອກ​ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທົ່ວໂລກໃນການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19​ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.  

Gavi ສຸມໃສ່ການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ COVAX: ດ້ວຍການປະສານງານດ້ານການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບໍ ລິຫານຂອງ COVAX Facility ແລະ​ Gavi COVAX AMC ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ເປັນພັນທະມິດ ເຊັ່ນ:​​UNICEF ແລະ WHO ໂດຍ​ຄຽງຄູ່ກັບ​ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນ​ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຈັດສົ່ງຂອງປະເທດ. COVAX Facility ແມ່ນກົນໄກການຈັດຊື້​​ວັກຊີນກັນ​ພະຍາດໂຄວິດ-19ທີ່ໄດ້ລວບລວມເອົາ​ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍຜ່ານກົນໄກດັ່ງກ່າວ COVAX ຈະຮັບປະ ກັນການເຂົ້າເຖິງ​ວັກຊີນທີ່ເປັນທໍາ ​ແລະ ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ​ສຳລັບທັງໝົດ 190 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍນຳໃຊ້ກອບການຈັດສັນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສ້າງຂື້ນ​. COVAX Facility ຈະເຮັດແນວ​ນີ້ ດ້ວຍ​ການລວບລວມອຳນາດ​ການຈັດຊື້ຈາກບັນດາພາກເສດຖະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການຄໍ້າ​ປະກັນດ້ານປະ ລິມານໃນທົ່ວທຸກຜູ້ສະໝັກສັກວັກຊີນທີ່ມີຄວາມ​ເປັນໄປ​. Gavi COVAX AMC ແມ່ນກົນໄກດ້ານການເງິນທີ່​ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 92 ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ລາຍໄດ້ປານກາງຢູ່ພາຍໃນ COVAX Facility​, ເພື່ອໃຫ້​ສາມາດເຂົ້າເຖິງ​ວັກຊີນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ. Gavi ພວມ​ລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່​ COVAX AMC​ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ອົງການຢູນີເຊັບໃນການຈັດຊື້ວັກຊີນ​ ​ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ​ກຽມ​ຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຈັດສົ່ງ, ລວມທັງສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນລະບົບຄວາມ​ເຢັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ເຂັມ​ສີດ ຢາ, ພາຫະນະ, ແລະ ດ້ານອື່ນໆຂອງການປະຕິບັດງານດ້ານພະລາທິການ​ທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດໃນການຈັດສົ່ງ​. ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງ ການສາທາລະນະສຸກ Pan-American (PAHO) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານດ້ານການຈັດຊື້ໃຫ້ແກ່​ COVAX Facility, ຊ່ວຍຈັດສົ່ງວັກຊີນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ COVAX AMC ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ມີຫຼາກຫຼາຍພາລະບົດບາດພາຍໃນ COVAX: ເປັນຜູ້​ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ​ວັກຊີນ, ລະບຽບການ, ຄວາມປອດໄພ, R&D​, ການຈັດສັນ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງປະເທດ. ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ (SAGE) ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນ​​ກັນພະຍາດ ສ້າງຂໍ້ສະເໜີ​ແນະທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການໃຫ້​ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ. ລາຍຊື່​ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ(EUL)/ບັນດາແຜນງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເບື້ອງຕົ້ນ​ຂອງອົງ ການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແມ່ນຮັບປະກັນ​ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການອະນຸຍາດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທົ່ວ​ທຸກລັດທີ່ເປັນ​ສະ ມາຊິກ. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ​ໃຫ້​ການປະສານງານໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ​ລັດທີ່ເປັນສະມາຊິກກໍ​ສະໜັບສະໜູນ​ການຕິດ ຕາມກວດກາ​ຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ​ໄດ້ສ້າງໂປຣໄຟລ໌​ຜະລິດຕະພັນເປົ້າໝາຍສຳລັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19​ ແລະ ​ປະສານງານດ້ານວິຊາການ​ຂອງ R&D. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບ​ອົງການຢູນິເຊັບ, ​ນຳໜ້າ​ໃນການສະໜັບສະໜູນ​ບັນດາປະເທດໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກະກຽມເພື່ອ​ຮັບເອົາ ແລະ ບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງວັກຊີນ. ກະແສການເຮັດວຽກໃນ​ການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງປະເທດ ແລະ ການຈັດສົ່ງ​ Country Readiness and Delivery (CRD) ປະກອບມີ Gavi ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກ​ໃນລະດັບ​ໂລກ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມື, ຂໍ້ແນະນໍາ​, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ດ້ານວິຊາການໃນພາກສະໜາມໃນດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດການ​ສັກ​ວັກຊີນ vaccines.  ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ COVAX, ອົງການອະ ນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງພວມ​ສ້າງລະບົບການຊົດເຊີຍໂດຍ​ບໍ່ມີຂໍ້​ຜິດພາດຊຶ່ງ​ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຜູກມັດການຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່​​​ຈຳກັດເວລາ.

ອົງການຢູນີເຊັບພວມ​ນຳໃຊ້ປະສົບການຂອງຕົນໃນຖານະເປັນຜູ້ຊື້ວັກຊີນໜຶ່ງດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງງານ​ຜະລິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນ​ການຈັດຊື້​ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19​​, ພ້ອມທັງການຂົນສົ່ງ, ການຈັດ​ສົ່ງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນ​. ໃນແຕ່ລະປີ, ອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ຈັດຊື້ວັກຊີນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດສ໌ແລ້ວ​ສຳລັບວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດແບບປົກ ກະຕິ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະ ບາດຂອງພະຍາດໃນນາມຂອງເກືອບ 100 ປະເທດ. ດ້ວຍ​ການຮ່ວມມືກັບກອງທຶນໝູນວຽນຂອງອົງການ PAHO (PAHO Revolving Fund, ອົງການຢູນິເຊັບ​​ເປັນອົງການນຳໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມ leading efforts  ​ຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງວັກຊີນໃຫ້ແກ່​ COVAX. ນອກ​ນັ້ນ, ອົງການຢູນິເຊັບ, Gavi ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພວມ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕະຫຼອດເວລາກັບລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະເທດຕ່າງໆໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມແລ້ວເພື່ອ​​ຮັບເອົາ​ວັກຊີນ, ພ້ອມດ້ວຍການມີອຸປະກອນລະບົບຄວາມ​ເຢັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກກໍ​ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວເພື່ອສັກວັກຊີນ​. ອົງການຢູນິເຊັບຍັງມີບົດບາດນໍາ​ໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອ​ໃຈຕໍ່​ການສັກ​ວັກຊີນ, ​ການສື່ສານ​ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ວັກຊີນ,​ ການຕິດຕາມ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງໃນທົ່ວໂລກ​.

ກ່ຽວກັບ CEPI

CEPI ແມ່ນການເປັນຄູ່ຮ່ວມ​ທີ່ມີນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການເພື່ອການກຸສົນ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ​ທີ່ໄດ້​ເປີດຕົວທີ່ເມືອງດາໂວສ໌ (Davos) ໃນປີ 2017​ ເພື່ອພັດທະນາວັກຊີນເພື່ອຢຸດຕິການລະບາດຂອງພະຍາດໃນອະນາ ຄົດ. CEPI ໄດ້ມີການ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງ​ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ມີການປະສານງານກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ເພື່ອຕອບໂຕ້ແບບ​ສຸກເສີນຕໍ່​ການລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19​. CEPI ໄດ້ລິເລີ່ມການເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບ 11 ອົງການ​ ເພື່ອພັດທະນາວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ​ coronavirus ແບບໃໝ່. ບັນດາແຜນງານ​ດັ່ງກ່າວພວມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ​​ຖານ​ການຕອບໂຕ້​ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ​ຊຶ່ງົດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ CEPI ແລ້ວ ພ້ອມທັງການເປັນຄູ່ຮ່ວມ​ໃໝ່​.

ກ່ອນໜ້າການເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19​​, ບັນດາພະຍາດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ CEPI ລວມມີໄວຣັດອີໂບລາ, ໄວຣັດ Lassa, ພະ ຍາດ​ coronavirus ລະບົບຫາຍໃຈໃນພາກ​ຕາເວັນອອກກາງ​, ໄວຣັດ Nipah, ພະຍາດ​ Rift Valley Fever ແລະ ເຊື້ອໄວ ຣັດ Chikungunya. CEPI ຍັງໄດ້ລົງທືນໃສ່ຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ​ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນ​ການໃຫ້​ວັກຊີນ ແລະ ການພັດທະນາພູມຕ້ານທານຢ່າງໄວວາ (immunoprophylactic) ຕໍ່ກັບເຊື້ອພະຍາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ (ພະຍາດ X) ອີກດ້ວຍ.

ກ່ຽວກັບ Gavi

Gavi ເປັນ​​ພັນທະມິດ​ຂອງການໃຫ້​ວັກຊີນກັນພະຍາດ ​ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີ່ຊ່ວຍສະໜອງ​​​ວັກຊີນກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່​ເດັກ​ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ເພື່ອຕ້ານກັບບາງພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2000, Gavi ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງ​ພູມຕ້ານທານໃຫ້ແກ່ຄົົນ​ທັງໝົດ​ໃນລຸ້ນໜຶ່ງແລ້ວ​, ຊຶ່ງແມ່ນ​ເດັກ 822 ລ້ານ​ກວ່າຄົນ​ ແລະ ໄດ້ປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຂອງ​ 14 ລ້ານກ່ວາຄົນແລ້ວ, ຊຶ່ງເປັນການ​ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ​ໃນ 73 ປະ ເທດ​ກຳລັງພັດທະນາ. Gavi ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ​ດ້ານສາທາລະນະສຸກ​ໃນທົ່ວໂລກດ້ວຍ​ການສະໜັບສະໜູນລະບົບສາທາລະນະສຸກ ກໍຄື​ການສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນຈາກຄັງທົ່ວໂລກສຳລັບພະຍາດອີໂບລາ, ພະຍາດ​ອະຫິວາ, ພະ ຍາດ​ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ແລະ ວັກຊີນໄຂ້ເຫຼືອງ. ຫຼັງຈາກມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນເວລາ 2​ ທົດສະວັດແລ້ວ, ປະຈຸບັນນີ້ Gavi ໄດ້ສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງຄົນຮຸ່ນຫຼັງ​ ແລະ ເຂົ້າຫາເດັກ​ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ວັກຊີນ​ທີ່​ຖືກປ່ອຍ ປະໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ​, ໂດຍນໍາໃຊ້​ການເງິນທີ່ມີນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີລ້າສຸດ,​ ຕັ້ງແຕ່​ການນໍາໃຊ້ໂດຣນ (drones) ຈົນເຖິງ biometrics ​ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຫຼາຍລ້ານຄົນ, ປ້ອງກັນການລະບາດກ່ອນທີ່​ຈະ​ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ​ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ການກຸ້ມ​ຕົນເອງ. ຈົ່ງຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.gavi.org ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາໃນ ​Facebook ແລະ​Twitter.

ພັນທະມິດ​ຂອງການໃຫ້​ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໄດ້ລວບລວມ​ເອົາບັນດາປະເທດພວມ​ພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະ ເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການຢູນີເຊັບ, ອົງການທະນາຄານໂລກ, ອຸດສາຫະກຳວັກຊີນ, ບັນດາອົງການດ້ານວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ​, ມູນນິທິ Bill & Melinda Gates ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກເອກະຊົນອື່ນໆເພື່ອເຂົ້າຫາກັນ. ຈົ່ງເບິ່ງລາຍຊື່ທັງໝົດ​ຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນນຳໜ້າອື່ນໆທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງ Gavi ໃນທີ່ນີ້ here.

ກ່ຽວກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)

ອົງການອະນາໄມໂລກ​ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນທົ່ວໂລກໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກພາຍໃນລະບົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ໂດຍສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1948, ອົງ ການອະນາໄມໂລກ ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 194 ປະເທດສະມາຊິກ, ໃນທົ່ວ 6 ຂົງເຂດ ແລະ ຈາກ 150 ​ກວ່າຫ້ອງ ການ​ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ຮັກສາໜ່ວຍໂລກໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບຊຸມປີ 2019-2023 ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນ​ໜຶ່ງຕື້​ກ່ວາຄົນຕື່ມອີກໃນອັດຕາກວມການປະກັນ​​ສຸຂະພາບສຳລັບທຸກຄົນ​, ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນໜຶ່ງຕື້​ກ່ວາຄົນ​ຈາກພາວະ​ສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນອີກຫຼາຍຕື້​ຄົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບດີຂື້ນ.
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ​ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19​​ ແລະ ຄໍາແນະນຳດ້ານ​ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງຈາກພະຍາດ​ coronavirus, ຈົ່ງເຂົ້າໄປທີ່ www.who.int ແລະ ຕິດຕາມອົງການອະນາໄມໂລກໃນ TwitterFacebookInstagramLinkedInTikTok,  PinterestSnapchatYouTube

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຸ້ຽງ​ຍາກ​ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນທົ່ວ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກ່ວາສໍາລັບທຸກຄົນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org/coronavirus . ຈົ່ງຊອກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງອົງການຢູນິເຊັບກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນ​ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ​ here, ຫຼື ກ່ຽວກັບວຽກຂອງອົງການຢູນິເຊັບໃນການໃຫ້ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດໃນ here. ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ Twitter ແລະ​ Facebook.

ກ່ຽວກັບແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT

ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ແມ່ນ​ການຮ່ວມມືໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາ, ການຜະລິດ​ ແລະການເຂົ້າເຖິງແບບ​ເທົ່າທຽມກັນໃນການກວດຫາ ການປິ່ນປົວ​ ແລະ ການສັກ​ວັກຊີນກັນ​ພະຍາດໂຄວິດ-19​. ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ​ໄດ້ຮັບການ​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄໍາ​ຮຽກຮ້ອງຈາກບັນດາຜູ້ນຳ G20 ໃນເດືອນມີນາ ແລະ ໄດ້ເປີດຕົວໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ຄະນະກຳມະການສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ມູນນິທິ Bill & Melinda Gates ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020.

ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ​ ບໍ່ແມ່ນອົງການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ເປັນອົງການ​ໃໝ່, ແຕ່ເປັນການເຮັດວຽກເພື່ອເລັ່ງລັດຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການ​ທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ​. ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງ ມືໂຄວິດ-19 ACT​​ ແມ່ນກອບວຽກ​ການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບ​ເພື່ອນຳເອົາບັນດາບຸກຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມແບບໂຕະມົນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ​ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ​ໂດຍຜ່ານການພັດທະ ນາແບບ​ເລັ່ງລັດ, ການຈັດສັນແບບເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍການດຳເນີນການ​ກວດຫາ, ການປິ່ນປົວ​ ແລະ ສັກ​ວັກຊີນກັນພະຍາດ​ໂຄວິດ-19, ເພື່ອ​ເປັນການປົກປ້ອງ​ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຟື້ນຟູສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນໄລຍະໃກ້ໆນີ້. ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ແມ່ນອີງໃສ່​ປະສົບການຂອງອົງການລະດັບ​ນຳໜ້າດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວໂລກ​ທີ່ພວມ​ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ​ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະ ດ້ວຍການ​ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ທີ່​ສາມາດປົດລັອກ​ຜົນໄດ້ຮັບໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງ​ຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ບັນດາສະມາຊິກຂອງແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ມີ​ຄວາມມຸ່ງ​ໝັ້ນຮ່ວມກັນ​ວ່າ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເອົາຊະນະພະຍາດໂຄວິດ-19​ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ​ລະດັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມ​ແແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເພື່ອບັນລຸເຖິງຜົນສຳ ເລັດ.

ແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ​ມີ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ ຄື: ການບົ່ງມະຕິ, ການປິ່ນປົວ​​, ການສັກ​ວັກຊີນ ແລະ ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ປະເດັນແບບ​ຕັດຂວາງຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານ​ນີ້ແມ່ນກະແສ​ວຽກງານຂອງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຈັດສັນ​.

ກ່ຽວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ COVAX Facility. ໄດ້ສະໜອງເງິນຈຳນວນ USD 2 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ COVAX ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດເພີ່ມອີກ USD 2 ຕື້ ໂດລາ. ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນຫນຶ່ງ​ໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ​​ ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ​-19. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍ​ຜ່ານອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (USAID) ແລະ ສູນຄວບຄຸມພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ປະກອບສ່ວນເກືອບ USD 8​ ລ້ານ​ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ​ຂອງພະຍາດໂຄວິດ​-19​ ດ້ວຍ​ການສະໜອງອຸປະກອນການແພດ ​ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ໄດ້​ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍ​ພັນຄົນ, ແລະ ໃນຄວາມພະຍາຍາມສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ​. ສະຫະລັດອາເມລິກາຍັງເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ Gavi ຊຶ່ງແມ່ນພັນທະມິດດ້ານວັກຊີນ​.

ນອກ​ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ​ສຸກເສີນຂອງພະຍາດໂຄວິດ​-19​ແລ້ວ, ສະຫະລັດອາເມລິກາຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນ​ສປປລາວໃນຫຼາຍ​ແຜນງານເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານາທາລະນະສຸກ​ໃນປະເທດໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງຂໍ້​ລິເລີ່ມໄລຍະຍາວເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານ ການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາແຜນງານ​ເພື່ອແກ້ໄຂສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງທີ່ https://la.usembassy.gov/ແລະ ຕິດຕາມສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນເຟສບຸກ.

 

COVAX US

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ທ່ານ ວິຊິດ ຄຳລືຊາ
ຫົວໜ້າສູນສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ ເເລະ ສຸຂະສຶກສາ
ໂທລະສັບ: +856 20 2250 2862
ອີເມວ: vkhamlusa@yahoo.com
Meghana Sharafudeen
GAVI
ອີເມວ: msharafudeen@gavi.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook