ລັດຖະບານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ, ອົງການ ຢູ່ເອັນເອຟພີເອ ຮ່ວມກັນລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຈັດຕັ້ງການ ສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແມ່ຍິງ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກ

ການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມຂອງລາວ ຄັ້ງທີສາມ (LSIS III) ເປັນເຄື່ອງມືສໍາຫຼວດທີ່ຈະຊ່ວຍຜະລິດຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນສູນກາງ ເເລະ ແຂວງ ທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະເທດ.

25 ເມສາ 2022
MOU signing
UNICEF Laos

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 22 ເດືອນເມສາ 2022 ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມຂອງລາວ ຄັ້ງທີສາມ (LSIS III) 2021-2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  ລົງນາມຮ່ວມປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/​ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ອົງການ ຢູນິເຊັບ  ແລະ ອົງການ ຢູ່ເອັນເອຟພີເອ.

LSIS ແມ່ນການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດທີ່ປະສົມປະສານການສໍາຫຼວດສອງເເບບທີ່ມິຊຶ່ວ່າ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) ແລະ Lao reproductive Health Survey (LRHS) ເພື່ອສ້າງຕົວຊີ້ວັດໃນວຽກງານດ້ານສັງຄົມລະດັບຊາດ. ການສໍາຫຼວດ LSIS ແມ່ນດໍາເນີນທຸກໆ 5 ປີ, ວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຈຳນວນ 18 ແຂວງ ແລະ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2022. ຄາດຄະເນວ່າບົດລາຍງານຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2023.

LSIS III ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນສຳຄັນສຳລັບວຽກງານການຕິດຕາມ ເເລະ ປະເມິນຕົວຊີ້ວັດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດເພື່ອເເກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເເລະ ການຕິດຕາມຄວາມຄືບ ໜ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດ SDGs ແລະ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC). ນອກນັ້ນ, LSIS III ຍັງຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບການໃຊ້ຊີ້ວັດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.

LSIS ແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ ວຽກງານການສຳຫຼວດດ້ານ ສຸຂະພາບ ລວມມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ການຄຸມກຳເນີດ, ພຶດຕິກຳທາງເພດ, HIV/AIDS, ສຸຂະພາບ ແລະ ການໂພຊະນາການຂອງເດັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຳຫຼວດຍັງຈະເກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານການສຶກສາ, ການນຳໃຊ້ສື່ມວນຊົນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການພັດທະນາການຂອງເດັກ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ພ້ອມກັນນີ້, ການສຳຫຼວດຍັງຈະໄດ້ວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ແລະ ລະດັບຂອງເກືອຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ.

ການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕັ້ງນີ້ແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມຂອງລາວ 2021-2023. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກອົງການ ຢູນິເຊັບ (UNICEF), ອົງການ ຢູ່ເອັນເອຟພີເອ (UNFPA), DFAT, USAID, WFP ແລະ ILO.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Mavliuda Dzhaparova
OIC Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +996777919142
ອີເມວ: mdzhaparova@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook