ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງແຂງຂັນຂຶ້ນໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອເລັ່ງຄວາມຄືບໜ້າໃນຍຸກສະໄໝການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂລກພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານມາໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະຕິບັດງານແບບໃໝ່ ເພື

12 ກຸມພາ 2021
Group photo
UNICEF Laos/2021/SSiriphongphanh

ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ການສ້າງແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາກີດຂວາງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການທີ່ດີ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບເຕ້ຍ ຈາກ 44 ເປີເຊັນໃນປີ 2011 ເປັນ 33 ເປີເຊັນໃນປີ 2017 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອແບບຈ່ອຍຜອມກໍ່ຍັງມີຄວາມຈຳກັດຢູ່ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດບັ່ນທອນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເຮັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ທົດສະວັດສຸດທ້າຍຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮ່ວມມື ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານການປະສານງານລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພາກລັດຖະບານ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ໂພຊະນາການສຳລັບທຸກຄົນ.” 

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີເພື່ອທີ່ຈະທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ກຳນົດບູລິມະສິເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງມືດຳເນີນວຽກງານ, ຂົນຂວາຍໃຫ້ມີການຈັດບູລິມະສິດຂອງວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດລາວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ປັບປຸງການສ້າງແຜນງານໂພຊະນາການ ທັງໃນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ໜັກແໜັ້ນຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ການທີ່ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີ່ທັງຍັງເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປະຈຳປີ ກໍ່ແມ່ນຂໍ້ພິສູດເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ແຕ່ເຖິງວ່າ ລັດຖະບານຈະຮັບຮູ້ເຖິງສະຖານະທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ພາກລັດຖະບານກໍ່ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມການສະໜອງທຶນພາຍໃນປະເທດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງ ວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ເມື່ອປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະຂອງການເປັນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ທີ່ສຸດ, ການສະໜອງທຶນທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການຄວນຈະຖືກຈັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດ.”

ກອງປະຊຸມດັ່ງກາ່ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າກົມຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳຄັນ ເຊັ່ນຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ ແລະ ກະສິກຳ ໃນລະດັບສູນກາງ; ລວມທັງຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກຂັ້ນແຂວງຂອງຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ ແລະ ກະສິກຳ; ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ານໂພຊະນາການອື່ນໆ.

ພະນະທ່ານ ປີເຕີ ເອັມ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໃກ້ຊິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍສະເພາະເເມ່ນວຽກງານໂພຊະນາການ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006, ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນເດັກລາວທີ່ດ້ອຍໂອກາດຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການໃຫ້ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດລາວ, ແລະ ໃນປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍ່ກຳລັງຈະລິເລີ້ມໂຄງການອັນໃໝ່ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເເມ່ນມີມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາ. ໃນປີນີ້, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງ ການພົວພັນຮ່ວມມືເເບບກວມລວມ ລາວ - ອາເມລິກາ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄວາມພຽບພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງຊາດ ເເລະ ສ້າງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໆໄປ. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບລັດຖະບານລາວ.”

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການທົບທວນໄລຍະກາງ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນງານດ້ານໂພຊະນາການຂອງປະເທດ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 5 ປີດ້ານໂພຊະນາການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ໃນຄຳກ່າວປາໄສຂອງທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມືທຸກຝ່າຍມີການດຳເນີນວຽກງານໂພຊະນາການແບບໃໝ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຮັບ. ເຊິ່ງເພີ່ນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນ ແລະ ການວາງງົບປະມານທິ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າ ການວາງແຜນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການສ້າງແຜນງານ ສຳລັບວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນທີ່ທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ໃຫ້ມີກົນໄກການປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນທຸກໆຂັ້ນ”.

ບົດບາດຂອງນະວັດຕະກຳໃນການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຖືກ ຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາຫຼາຍຄັ້ງ ໃນຫຼາຍບົດກ່າວໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທ່ານ. ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ ການຂອງປະເທດລາວ ຍັງຖືກເນັ້ນໜັກວ່າເປັນເຄື່ອງມືໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການບໍລິການ ດ້ານໂພຊະນາການໃນບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ.


ກ່ຽວກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບແມ່ນການຮ່ວມມືກັນຂອງ 27 ປະເທດເອີຣົບ ແລະ ເປັນມິດສະຫາຍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະຊາຊົນທັງໝົດ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່ https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr_en   

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນປະເທດລາວ, ທ່ານສາມດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພວກເຮົາໄດ້ໃນ ເຟສບຸກ, ອິນສຕາແກຣມ, ທວິດເຕີ ແລະ ເວັບໄຊ້ ຂອງພວກເຮົາ.


ກ່ຽວກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເເລະ ສປປ ລາວ ກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງ ການພົວພັນຮ່ວມມືເເບບກວມລວມ ລະຫວ່າງທັ້ງສອງປະເທດໃນປີ 2021; ແລະ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 65 ປີຂອງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2020. ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຫຼາຍວຽກງານ, ລວມທັງວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍການປົກຄອງ. ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://la.usembassy.gov/

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປະເທດລາວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Facebook

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook