ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ: ການໂອນເງິນສົດຄັ້ງທໍາອິດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນແຂວງອັດຕະປື

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (MECG) ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການ UNICEF, ILO ແລະ UNCDF ແນໃສ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກໃນສປປລາວ ສຳລັບແມ່ມານ ແລະ ເດັກ

27 ສີງຫາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 - ໃນວັນທີ 12 ເດືອນສິງຫານີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊຮສສ​), ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງອັດຕະປື​ ​ແລະ ບໍລິສັດ Star Fintech (ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດ Star Telecom) ໄດ້ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂອນເງິນສົດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃຫ້ແກ່ບັນດາ​ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມການຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ​ (MECG) ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໃນວັນທີ 12​ ສິງຫາ.

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ​ 982 ຄົນໃນ 46  ບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໂຄງການ MECG ຊຶ່ງ​ເປັນການທົດລອງ​ໂອນເງິນສົດໃຫ້ແກ່​ແມ່ມານ​ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍມີ​ຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້​ວັກຊີນ​ກັນພະຍາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການຝາກທ້ອງ​ ແລະ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼັງເກີດລູກ ພ້ອມທັງການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງແມ່ມານ 529 ຄົນ ແລະ ເດັກ​ 453 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ການຈ່າຍເງິນ​ແມ່ນ​ຜ່ານວິທີການຈ່າຍເງິນສົດເຖິງປະຕູເຮືອນ​ໃນ 26 ບ້ານ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 192  ຄົນຊຶ່ງໄດ້​ກວມເອົາປະມານ 30 % ຂອງການຈ່າຍເງິນແລ້ວ​. ການຈ່າຍເງິນຄັ້ງທໍາອິດນີ້ຈະສໍາເລັດໃນບໍ່ເທົ່າໃດ​ອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້​ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ​ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ແອັບ​ການຈ່າຍເງິນ​ທາງອີເລັກໂທຣນິກ “U-Money”.

ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ, ຫົວໜ້າກົມ​ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ກຊຮສສ​ ກ່າວວ່າ:​ “ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວຮັບຮູ້ວ່າການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມມີບົດບາດ​ສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີີພາບໃນຂະນະດຽວກັນກໍ​ສົ່ງເສີມການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງສັງຄົມ. ເງິນສົດຢູ່ໃນມືຂອງແມ່ມານ ແລະ ແມ່ທີ່ພວມ​ໃຫ້ນົມລູກຈະຊ່ວຍປັບປຸງໝາກຜົນ​ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຢູ່ໃນບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແຜນງານ​ດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່​ເປັນ​ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຕໍ່ເດັກ​ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດແບບຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ​​ໄປເຖິງ​ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະ ຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ​.”

ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້​ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ​ ເປັນລາຍເດືອນເດືອນລະ 150,000 ກີບ​ ຊຶ່ງເປັນການຈ່າຍເງິນທຸກ 2 ​ເດືອນ​ເປັນຈໍານວນ 300,000 ກີບ​ ຜ່ານ​ U-Money ແລະ ວິທີການນໍາສົ່ງເງິນສົດເຖິງ​ປະຕູເຮືອນໂດຍ Star Fintech. ຂັ້ນຕອນ​ດັ່ງກ່າວຍັງອີງໃສ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​​ທາງຄອມພິວເຕີ (MIS) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຖິງເປົ້າ ໝາຍ​ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້​ທັນເວລາ.

ໄດ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງ MECG ​ໃນທຸກບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງຂອງ​ແຂວງອັດຕະປື, ຄຽງຄູ່ກັບເມືອງນອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຜ່ານການບໍລິການແບບເຄື່ອນທີ່ຂອງ​ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມເປັນປົກກະຕິໂດຍອົງການພາກ​ລັດໃນ​ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງ​ຂັ້ນບ້ານ (ສຍລບ​) ແລະ ຕາໜ່າງ​ປົກປ້ອງເດັກ (CPN), ຈະໄດ້​ລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເພື່ອ​ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ເງິນສົດໃຫ້​ດີພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້.

ໂຄງການທົດລອງ MECG  ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNJP) ທີ່ເອີ້ນວ່າ​: “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ: ສ້າງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ​ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງ​ເປັນຂໍ້​ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງ ການຢູນີ ເຊັບ​, ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ​ກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາທຶນ​ (UNCDF). ໂຄງການຮ່ວມມືກັນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂີດ​ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSPS) ທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ເປັນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເພື່ອ​ພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ຊຶ່ງ​​ມີ MECG ເປັນ​ໂຄງການຕົ້ນຕໍພາຍໃນຍຸດທະສາດນີ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNJP) ນຳພາໂດຍ ກຊຮສສ ດ້ວຍ​ການຮ່ວມມືກັບບັນ ດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຂອງບັນດາເມືອງທົດລອງ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ​ຈະໄດ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ  ປີ 2020 ເຖິງ​ເດືອນມີນາ ປີ 2022.

ແຜນງານ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມກັນຂອງ SDG ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ໂດຍມີ ກຊຮສສ ເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ມີການປະ ສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ​ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ​, ​ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກອົງການຢູນີເຊັບ​, ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ທ່ານນາງຟາຕູມາຕາ ຕານຈຽງ
ຜູ້ຮັກສາການ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສື່ສານ
ອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂທ
ໂທລະສັບ: +33629793337
ອີເມວ: ftandiang@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook