ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການ USAID ເເລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ຮ່ວມມືກັນຜັນຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ໃຫ້ເເກ່ຊຸມຊົນໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານອົງການ USAID ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ມຸນຄ່າ USD $2,8 ລ້ານ ໃຫ້ກັບ ອົງການຢູນິເຊັບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

20 ຕຸລາ 2020
Group photo
UNICEF Laos/2020/AKarki

ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ Peter M. Haymond, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ,  ແລະ ທ່ານ ນາງ Pia Rebello Britto, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຕໂຄງການ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການໃຫ້ ແມ່ ເເລະ ເດັກ ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜ່ານອົງການ USAID ເເລະ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ຂອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍແລະ ຊາວໜຸ່ມ ພາຍໃນ 12 ຕົວເມືອງຂອງ 4 ແຂວງຄື ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື.

ທ່ານ ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປນຢູ່ທີ່ດີ ເເລະ ການພັດະນາຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຍັງເປັນບັນຫາອັນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເເກ້ໄຂ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການໃຫ້ ແມ່ ເເລະ ເດັກ ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການ USAID ເເລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະຮ່ວມມືກັນເພື່ອເສີມສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.”

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນການຄາດຄະເນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ໜ່ວຍງານປະຊາກອນຂອງພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເເລະ ທະນາຄານໂລກ: ນັບແຕ່ ປີ 1990 ເຖິງປີ 2019 ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເກນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 70 ເປີເຊັນ ຈາກຈຳນວນ 26,757 ມາເປັນ 7,520. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກໄວໜຸ່ມ ໄດ້ຫຼຸດລົງໂດຍ 54 ແລະ 67 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຍັງພົບວ່າເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍຍັງສູນເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ, ວຽກງານເເກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ຍັງຕ້ອງການການກະຕຸ້ນຊຸກຢູ້ເພີ່ມເຕີມ, ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍຈຳນວນ ໜຶ່ງ ໃນ ສາມ ຍັງຂາດສານອາຫານຢູ່.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ, ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ໂດຍຜ່ານການ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຕອບສະໜອງກັບວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປະສານງານ ໃນຂັ້ນເມືອງເພື່ອເພີ່ມການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ; ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານແພດປະຖົມໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ, ເເລະ ການປະຕິບັດການດູແລໃນທາງບວກ ໃນວຽກງານດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ເພື່ອສະໜອງການບໍລີການສຸຂະພາບ ຂັ້ນຕົ້ນຕົ້ນ ແລະ ໂພສະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໂຄງການນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ເພື່ອເສີມສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ.”

“ວິກິດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ດັ່ງນັ້ນ ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ອົງການ ຢູນິເຊັບ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ມີໂອກາດເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ພັດທະນາເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທີ່. ຖ້າເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍໍໍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະຍາດໃນຄັ້ງນີ້, ມັນກໍ່ຈະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ." ທ່ານ ນາງ Britto ກ່າວ.

ໂດຍຜ່ານໂຄງການນີ້, ໂອງການ USAID ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເສີມສ້າງການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ສຸກສາລາ ໃນຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນສຸກສາລາ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ໆພະນັກງານສາທາໄດ້ພົວພັນຢ່າງໃກ້ສິດກັບອາສາສະໝັກ ແລະ ຄະນະກຳມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook