ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາປົກຄຸມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ ສປປ ລາວ

05 ສີງຫາ 2020
National advocacy
UNICEF Laos/2020/AKarki

ວັນທີ 4 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ — ກອງປະຊຸມຂົນຂວາຍຂໍການສະໜັບສະໜຸນກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນໃນການແກ້ໄຂ ອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕໍ່າ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຜົນກະທົບໂດຍການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດແມ່ ແລະ ເດັກ.

ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ, ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມວ່າ: “ວັກຊີນຊ່ວຍຊີວິດໄດ້. ແຕ່ຍັງມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽວຕໍ່ການເຈັບເປັນ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ, “ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຍັງສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາປົກຄຸມຂອງການໃຫ້ວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ, ການລະບາດນີ້ ຍັງໄດ້ກະທົບຕໍ່ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນປະຈຳ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຕາມ, ວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ.”

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ ໃຫ້ໄດ້ 95 ເປີເຊັນ. “ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມມື້ນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນໄປຮອດໄປເຖິງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ ສປປ ລາວ,” ກ່າວໂດຍ ດຣ ພອນປະເສີດ.

ອັດຕາການປົກຄຸມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕໍ່າສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍລວມ.

“ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ. ວັກຊີນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຢຸດຕິການເສຍຊິດໃນເດັກທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ເບຍເທ ແດດສໂທ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ປະຈຳ ສປປ ລາວ. “ອົງການ UNICEF ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຢູ່ໃນທຸກຊຸມຊົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ມີຄວາມທ້າທາຍກໍ່ຕາມ. ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອເສີມສ້າງວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຜູ້ໃດຖືກປະລະ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມ. 

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກວິຊາການສະເພາະດ້ານການສື່ສານ (Communication Technical Working Group) ຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວປະກອບມີສະມາຊິກຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  ໂດຍການນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ມີຢູ່, ກຸ່ມນີ້ຈະຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງການສື່ສານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະ   ແໜງການໃນທຸກຂັ້ນ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບ ອົງການຢູນິເຊບ UNICEF

ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ຂາດໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແດນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກໆຄົນ, ທຸກໆບ່ອນເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ UNICEF ແລະ ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງອົງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່: http: //www.unicef.org/laos
ຕິດຕາມ Facebook, Twitter, YouTube ແລະ www.unicef.org