ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະກາດພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການສັກຢາກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະກາດພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການສັກຢາກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ

07 ທັນວາ 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, x ພະຈິກ 2020 - ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ລົງນາມໃນກອບການຮ່ວມມືລະດັບໂລກ ສະບັບໃໝ່ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ສຸມໃສ່ປະຊາກອນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ.

ກອບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ ຈະປະສານສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງມາເປັນເວລາ 70 ປີ ລະຫວ່າງສອງອົງການກໍຄື ອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ກໍານົດບຸລິມະສິດໃນ 4 ຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປະຕິບັດໃນການດໍາເນີນງານໃນທຸກລະດັບ: ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງຄົນທົ່ວໂລກ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມວິທີການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ; ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສະຫວັດດີການ; ການຮັບມືກັບວິກິດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ; ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

ກອບການຮ່ວມມືລະດັບໂລກ ສະບັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມືຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ສຸມໃສ່ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ການເສີມສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ໃນປີ 2018, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ເມືອງອັດສຕະນາ, ປະເທດຄາຊັດສະຖານ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການຢູ່ອັດສຕະນາ, ໂດຍການວາງແນວທາງໃຫ້ທັງສອງອົງການ ໃນການສະ ໜັບສະໜູນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສຸຂະພາບໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ປອ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ່ວມມືລະດັບປະເທດ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ອົງການທັງສອງມີຈຸດປະສົງ ຮ່ວມພັນທະສັນຍາ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄຸນນະພາບ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບສາທາລະນະສຸກຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ.”

ທ່ານ ປອ ມາກ ເຈຄອບ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະ ຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດມາເວລາຫຼາຍປີ, ສະນັ້ນການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານທີ່ທັງສອງອົງການກຳລັງປະຕິບັດ. ພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນນີ້ ຈະເສີມສ້າງແຜນວຽກງານ ລະຫວ່າງອົງການການອະນາໄມໂລກ ຮ່ວມກັບ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາຊົນປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNFPA) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, ການຮ່ວມມືໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ, ແລະ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19” ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານໃໝ່ໆເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສະມັດຕະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທັກສະຊີວິດ ພາຍໃຕ້ກອບວຽກງານສະບັບໃໝ່."

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ ທີ່ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັນໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກມີຊີວິດລອດ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ດໍາເນີນຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະອາດ. ໃນມື້ນີ້, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທຸກໆຄົນ ເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ທັງສອງອົງການ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ຄຽງຄູ່ກັບ ອົງການກາວີ (GAVI) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອໍານວຍຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ, ທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຮ່ວມກັນໃນຂະບວນການຈັດຊື້ ແລະ ການແຈກຢາຍວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກະກຽມທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ໃນເວລານີ້, ອົງການອະນາໄມໂລກ ຕ້ອງການຄວາມມືໃນເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

****

ກ່ຽວກັບອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແມ່ນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກໃນການຊີ້ນໍາດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການໃນເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1948 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນງານໃນ 194 ປະເທດສະມາຊິກ ໃນທົ່ວ 6 ພາກພື້ນ ແລະ ລວມມີ 150 ຫ້ອງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຮັກສາໂລກໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເປົ້າໝາຍຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ສໍາລັບປີ 2019 ຫາ 2023 ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນອີກກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກວິກິດການສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູເພີ່ມເຕີມໃນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.who.int/laos. ສໍາລັບຂໍ້ມູນລ່າສຸດໃນພາສາອັງກິດ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

ກ່ຽວກັບອົງການ UNICEF

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ/UNICEF ເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານທີ່ ທຸລະກັນດານທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ປົກຄອງພິເສດ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນ, ຢູ່ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ, ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງ ການ UNICEF ແລະ ວຽກງານທີ່ເຮົາເຮັດເພຶ່ອເດັກນ້ອຍ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ www.unicef.org.ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້. ຕິດຕາມ ອົງການ UNICEF ໃນ Twitter ແລະ Facebook.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ Ben Duncan, ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ bduncan@who.int

ທ່ານ ສົມລິດ ຄູນປະເສີດ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ khounpaseuths@who.int

ທ່ານ ນາງ Maria Fernandez, ຫົວໜ້າດ້ານການສື່ສານ mfernandez@unicef.org

ທ່ານ ຕະບອງເພັດ ພູດທະວົງ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ ໂທ: + 856 20 551 9682 ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ສົມລິດ ກຸນປະເສີດ
ພະແນກສື່ສານມ່ວນຊົນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 353902
ໂທລະສັບ: +856 20 7771 1874
ອີເມວ: khounpaseuths@who.int
ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook