ຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV)

ອົງການຢູນິເຊັບ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV) ສຳລັບເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ໃນທົ່ວທຸກແຂວງ

HPV
UNICEF Laos