12 Decembar 2022

Druga decenija života deteta

Obrazovanje i prelaz iz škole na posao, UNICEF na Kosovu osigurava da svi adolescenti i mladi, posebno najmarginalizovaniji, budu otporni i opremljeni veštinama za život i rad i da imaju pristup visokokvalitetnom obrazovanju u inkluzivnom i pravednom okruženju., Izazovi, Adolescencija je vreme značajnih promena, kada se razvoj mozga ubrzava, a mladi ljudi željni da budu saslušani, izazivajući one oko sebe i upuštajući se u prilike koje ih pripremaju za svetlu i prosperitetnu budućnost. Za mnoge adolescente i omladinu na Kosovu, druga decenija života je puna strukturalnih i društvenih faktora koji ograničavaju…, Rešenja, UNICEF na Kosovu radi na tome da kvalitetno obrazovanje bude glavni prioritet za decu, adolescente, mlade, roditelje, lokalne zajednice i institucije. Podržavamo reformu obrazovnog sistema na Kosovu kako bi se promovisalo visokokvalitetno, inkluzivno i relevantno obrazovanje – u skladu sa zahtevima tržišta rada – kako bi se diplomci bolje…, Resursi, Osnaživanje adolescenata i mladih, UNICEF na Kosovu osigurava da adolescenti i omladina imaju pristup platformama i povećani kapacitet da pojačaju svoj glas. To znači osigurati da su mladi povezani, aktivno uključeni, osnaženi i opremljeni veštinama za kreiranje rešenja za nezadovoljene društvene potrebe., Izazovi, Na Kosovu, tradicionalne društvene norme znače da mladi ljudi često nisu uključeni u donošenje odluka u svojim domovima, školama ili zajednicama. Značajno je da 61 procenat adolescenata i mladih prijavljuje osećaj isključenosti, percipirajući „malo“ ili „nema mogućnosti“ da učestvuju u procesima donošenja odluka. To znači da adolescenti i mladi na…, Rešenja, UNICEF na Kosovu osigurava da adolescenti i mladi imaju priliku da pojačaju svoj glas o pitanjima koja ih se tiču. Zajedno sa kosovskim vlastima i privatnim sektorom, UNICEF se zalaže za resurse i povećanje programa koji mogu stvoriti prilike za povećanje kapaciteta mladih i promovisanje aktivnog učešća u njihovim domovima, zajednicama i društvu.…