16 April 2024

Pregred sistema administrativnih podataka o deci sa smetnjama

Iako je na Kosovu postignut značajan napredak u pogledu ostvarivanja prava deteta, ukupna situacija nije ujednačena. Agenda za održivi razvoj 2030. poziva na ulaganje u svu decu i mlade s ciljem da se „niko ne ostavi iza sebe“. Ulaganje u svu decu i mlade je centralno za posvećenost Kosova napretku ka postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG). Jedan veliki izazov ostaje; institucionalni kapacitet za stvaranje pouzdanih podataka koji su međunarodno uporedivi i koji se mogu koristiti za praćenje napretka ka SDG-ovima i informisanje o donošenju odluka i formulisanju politike.Svrha ovog rada bila je da se izvrši pregled sistema administrativnih podataka koji prikupljaju podatke o deci sa smetnjama u razvoju i pitanjima vezanim za dečiju zaštitu. Glavni fokus je bio na sistemima administrativnih podataka Ministarstva finansija, rada i transfera (MFRT), Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), Ministarstva zdravlja (MZ) i drugih relevantnih sektora, uključujući podatke koje distribuira Kosovska agencija za statistiku (KAS). Ovaj pregled je istraživao gde postoje mogućnosti za jačanje prikupljanja podataka, povezivanje i harmonizaciju sistema administrativnih podataka i jačanje izveštavanja o deci sa smetnjama u razvoju i pokazateljima koji se odnose na dečiju zaštitu. Nalazi iz ovog pregleda doveli su do preporuka zasnovanih na dokazima koje imaju za cilj da informišu o narednim koracima i naknadnim intervencijama. Ova važna analiza je deo šireg projekta koji UNICEF Kosovo sprovodi sa EU Kosovo za podršku deci iz marginalizovanih zajednica.Nalazi iz ovog pregleda pokazuju da su administrativni podaci o deci sa smetnjama u razvoju I pitanjima vezanim za dečiju zaštitu fragmentisani po ministarstvima i sektorima i unutar njih. Podaci imaju tendenciju da postoje u silosima delimično zato što su sisteme upravljanja podacima odvojeno uspostavili MFRT, MONTI i druga ministarstva/agencije. Izazovi protoka podataka su realnost u većini ministarstava/agencija zbog dualnog sistema upravljanja podacima i prekinutih kanala razmene podataka između ministarstava i sektora. Kao rezultat toga, sposobnost socijalnih i porodičnih službi da obezbede integrisane i koordinisane usluge deci sa smetnjama u razvoju i deci kojoj je potrebna zaštita je znatno ograničena.
26 Februar 2024

Studija o deci u uličnim situacijama na Kosovu

Studija o deci u uličnoj situaciji na Kosovu je preduzeta da bi se obezbedili rigorozni podaci i dokazi o okolnostima dece u uličnoj situaciji na nacionalnom nivou koji su bili odsutni. Studija je imala pristup pravima deteta u skladu sa Opštim komentarom br. 21 Komiteta za prava deteta (CRC) o deci u uličnoj situaciji (2017). Studija je osmišljena i sprovedena u saradnji sa ključnim akterima na Kosovu. Za izvođenje studije angažovan je međunarodni konsultant, uz podršku dva lokalna konsultanta na terenu na Kosovu. Studija mešovitih metoda, bila je nacionalnog obima i imala je dva primarna cilja. Prvo, bilo je da se obezbedi osnovni profil dece u uličnoj situaciji na Kosovu u smislu onoga što ih je navelo na ulicu, njihovih sociodemografskih karakteristika, njihovih porodičnih situacija, njihovog obrazovnog profila i njihovog života i rada u uličnoj situaciji, kao i njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Drugi primarni cilj ove studije bio je da se dokumentuje dostupnost i korišćenje zdravstvenih, socijalnih i drugih usluga, te da se identifikuju uska grla i mogućnosti za jačanje zaštite dece i drugih usluga podrške deci u uličnoj situaciji. Ovi nalazi iz ovog rada su od ključne važnosti za intervenciju kako bi se osiguralo da deca u uličnoj situaciji i njihove porodice budu povezana s adekvatnim uslugama, da se poštuju njihova prava i da im se pruži podrška neophodna za njihovu punu integraciju u društvo. Ukupno je identifikovano 130 dece u uličnoj situaciji od 6 do 17 godina u 8 regiona na Kosovu. Najveći broj dece u uličnoj situaciji nađen je u Prištini (n=39), zatim Uroševcu (n=20), Đakovici (n=20), Peći (n=18), Prizrenu (n=18), Dragašu (n=18). n=5), Kosovu Polju (n=5) i Klini (n=5). U vreme intervjuisanja, 46% dece je bilo sa roditeljem/starateljem u uličnoj situaciji, manje od jedne četvrtine (23%) je bilo sa braćom i sestrama, 17% je bilo sa vršnjacima, a 11% je zatečeno samo u uličnoj situaciji. Preko polovine (58%) identifikovane dece u uličnoj situaciji bili su dečaci, a 42% devojčice. Trećina (33%) intervjuisane dece bila je uzrasta od 6 do 10 godina, 49% je bilo od 10 do 14 godina, a 18% je bilo od 15 do 17 godina. Malo dece je izjavilo da imaju braću i sestre mlađu od 5 godina u uličnoj situaciji (5%), a 36% je izjavilo da imaju braću i sestre u uličnoj situaciji od 5 do 10 godina.
15 Decembar 2022

Ključni nalazi MICS 2020 u prikazima

Kosovska agencija za statistiku u partnerstvu sa UNICEF-om objavila je danas nalaze najvećeg istraživanja domaćinstava o deci i ženama na Kosovu. Podaci su generisani kroz program istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), podržanom od strane UNICEF-a i sprovedenom u preko 100 zemalja širom sveta. Iako je mnogo urađeno kako bi se osiguralo ostvarivanje prava deteta na Kosovu, ostaje da se reši nekoliko pitanja. MICS je jedno od najvećih istraživanja domaćinstava koje podržava UNICEF od 1990-ih. Osmišljen je da prikupi statistički pouzdane, međunarodno uporedive procene oko 200 pokazatelja za procenu položaja dece, žena i muškaraca u oblastima zdravstva, obrazovanja i dečje i socijalne zaštite, između mnogih drugih. Kako bi se omogućilo bolje praćenje pravednosti i uključivanje najugroženijih grupa, MICS pokazatelji su raščlanjeni prema demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama stanovništva.  Kosovo je preduzelo dva kruga istraživanja MICS, 2014. i 2020. godine, oba sprovedena od strane Kosovske agencije za statistiku. U svakom krugu, sprovedena su dva paralelna istraživanja sa odvojenim uzorcima, MICS sa opštom populacijom i MICS sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Pored generisanja novih pokazatelja koji ranije nisu bili dostupni, runda MICS-a za 2020. pruža podatke za merenje napretka ostvarenog od 2014. za nekoliko pokazatelja. Istraživanja MICS na Kosovu će doprineti popunjavanju praznina u podacima i znanju i pružiće mogućnosti za jačanje planiranja, programiranja i odgovornosti zasnovanog na dokazima. Istraživanja takođe predstavljaju bogat izvor podataka za postavljanje polaznih osnova i praćenje nacionalne posvećenosti ciljevima održivog razvoja (SDG), prikupljajući polovinu svih pokazatelja SDG zasnovanih na anketama domaćinstava, postavljajući osnove za pandemiju pre COVID-19.  Šta MICS kaže o deci? Preživljavanje dece Istraživanja MICS na Kosovu za 2020. godinu ističu napredak postignut u povećanju preživljavanja dece tokom protekle decenije, ali se i dalje procenjuje da 16 dece mlađe od 5 godina umre na 1.000 živorođenih. Ovo je skoro dva puta više među decom koja žive u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, sa 27 dece koja umiru na 1.000 živorođenih. Rane godine Zdrav početak života ključan je u osiguravanju da se deca mogu razvijati i ostvariti svoj puni potencijal. Na Kosovu je samo 29 procenata dece (mlađe od šest meseci) isključivo dojeno. Pored toga, oko 73 procenta dece mlađe od 2 godine je u potpunosti vakcinisano na Kosovu, a stopa potpune vakcinacije među decom koja žive u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana za istu starosnu grupu iznosi čak 38 procenata. Obrazovanje i spremnost za školu Dok su kvalitetna nega i rano učenje kritični za razvoj deteta i ekonomski rast, samo 15 procenata dece uzrasta od 3 godine pohađa program ranog obrazovanja na Kosovu – najmanji procenat u regionu Evrope i Centralne Azije. Štaviše, deca ovog uzrasta ne dobijaju potrebnu stimulaciju odgovora ni u kućnom okruženju, sa manje od polovine majki (46 procenata) i samo 10 procenata očeva koji se bave aktivnostima koje promovišu učenje i spremnost za školu kod kuće. Kosovo je videlo određeni napredak u pogledu spremnosti za školu sa povećanim udelom dece uzrasta od 5 godina koja pohađaju predškolsko obrazovanje, sa 76 procenata u 2014. na 88 procenata u 2020. Ipak, uprkos tome što je osnovno i niže srednje obrazovanje obavezno, 2 procenta dece u osnovnom obrazovanju (od 1. do 5. razreda) i 3 procenta dece u nižem srednjem obrazovanju (od 6. do 9. razreda) ne pohađaju školu. Udeo dece koja ne pohađaju školu je oko tri puta veći za decu više srednje škole (razredi 10–12). Iako postoji visok udeo dece i adolescenata koji su uključeni u obrazovanje preko 90 procenata, za mnogu decu školovanje možda neće dovesti do učenja. Na Kosovu, veliki procenat dece uzrasta od 7 do 14 godina (80 procenata) je u stanju da pravilno pročita priču, a veći procenat njih je u stanju da identifikuje brojeve (88 procenata). Međutim, manje od polovine dece pokazuje osnovne veštine čitanja i računanja koje su ekvivalentne 2. razredu - što uključuje odgovaranje na pitanja razumevanja u čitanju i izvođenje matematičkih zadataka kao što su razlikovanje brojeva, sabiranje brojeva i prepoznavanje i dovršavanje obrazaca. Deca koja žive u najsiromašnijim domaćinstvima posebno pokazuju najniže osnovne rezultate učenja. Nasilje nad decom Kosovo, 1 od 7 majki/staratelja dece uzrasta od 1 do 14 godina izjavila je da je fizičko kažnjavanje neophodno da bi se dete pravilno odgajalo, podizalo ili obrazovalo. Dok je 24 procenata dece uzrasta od 1 do 14 godina disciplinirano samo nenasilnim metodama, veliki deo dece (72 procenata) je navodno nasilno kažnjen (psihološka agresija i/ili fizičko kažnjavanje)  Okruženje Život u povoljnom i zdravom okruženju je ključan za dobrobit sve dece i adolescenata. Na Kosovu, 1 od 4 dece mlađe od 5 godina živi u najsiromašnijim domaćinstvima i samo 7 procenata žena i 12 procenata muškaraca starosti od 15 do 49 godina je pokriveno zdravstvenim osiguranjem. Samo 20 procenata članova domaćinstva živi u domaćinstvima koja se prvenstveno oslanjaju na čista goriva i tehnologije za kuvanje, grejanje prostora i rasvetu. Dok većina stanovništva u domaćinstvima na Kosovu ima osnovne usluge pijaće vode i osnovne sanitarne usluge (oko 90 procenata), oko 23 procenata stanovništva konzumira kontaminiranu vodu sa Escherichia coli. Za više informacija o kosovskim istraživanjima MICS za 2020. godinu sa opštom populacijom i zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, posetite http://mics.unicef.org/