Borba protiv zagađenja vazduha kroz obrazovanje i zagovaranje

Borba protiv zagađenja vazduha: osnaživanje promena kroz obrazovanje i zastupanje

UNICEF Program na Kosovu
Syna - 18 years old from Prizren
UNICEF/2023
11 Avgust 2023