Investimi në kapitalin njerëzor: Thirrje për Veprim për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme në Kosovë

Pesë fusha që janë kritike për të arritur përmirësime për sa i përket rezultateve për fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre

ECD Center in Gadime
UNICEF/2021/S.Karahoda

Karakteristikat kryesore

Udhëheqësit e Kosovës lëshuan një Thirrje për Veprim me pesë elemente kyçe që synojnë të përshpejtojnë agjendën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme (ZHFH) dhe të përmirësojnë shtrirjen dhe cilësinë e shërbimeve të integruara për ZHFH.

Thirrja për Veprim përfshin: Rritjen e vullnetit politik për të ngritur profilin e zhvillimit të fëmijërisë së hershme; ngritja e objektivave të zhvillimit të fëmijërisë së hershme në strategjinë e zhvillimit; Krijimi i një Komiteti Drejtues për Zhvillimin e Fëmijërisë së Hershme të nivelit të lartë, me udhëheqje të fortë dhe përfaqësim nga ministritë kryesore; rritja e financimit për politikat dhe programet që synojnë vitet e para të jetës së fëmijës; dhe ofrimin e mbështetjes së synuar për prindërit për të përmirësuar rezultatet e zhvillimit.

Autori
UNICEF-i and Banka Botërore
Data e publikimit
Gjuhët
Shqip, Angleze, Serbe