Children in detention are at heightened risk of contracting COVID-19 and should be released

13 April 2020
Youth
UNICEF/2013/G.Pirozzi
A boy while learning in the Detention Center in Lipjan.

In English:

Prishtina, Kosovo 13 April 2020 – “Hundreds of thousands of children currently detained in countries around the world are at grave risk of contracting COVID-19.

“Many are being held in confined and overcrowded spaces with inadequate access to nutrition, healthcare and hygiene services – conditions that are highly conducive to the spread of diseases like COVID-19. An outbreak in one of these facilities could happen at any moment.

“Detained children are also more vulnerable to neglect, abuse and gender-based violence, especially if staffing levels or care are negatively impacted by the pandemic or containment measures.
“Across the globe, children are in the juvenile justice system including in pre-trial custody, held in immigration detention or on other administrative grounds, detained in relation to armed conflict, national security or activism, or living with parents in detention. These children and those at risk of contracting the virus due to underlying physical and mental health conditions should be released. 
In Kosovo, we inivite our judicial authorities to reconsider replacing the pre- trial detention and educational measures for juveniles with those of home-based measures such are the home arrest or intensive supervision by the parents.

Whereas the Head of UNICEF Kosovo Office says “I have visited the Open Education Correctional Center of Lipjan recently. The center gained remarkable capacity with UNICEF’s support over the past decade. I have met so many young people at the center going through skills-based education programmes including UPSHIFT. These young people are eager to go back to society and become productive citizens said the Head of UNICEF Kosovo Office, Mr. Murat Sahin 
“We call on institutions and other detaining authorities to urgently release all children who can safely return to their families or an appropriate alternative. Such alternatives include extended families, other family- or community-based care.

“UNICEF also calls for an immediate moratorium on new admissions of children to detention facilities.
“UNICEF and the Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, along with leading child rights organizations, academics and UN agencies have released guidance on key actions authorities can take to protect children deprived of their liberty during the pandemic. UNICEF stands ready to assist authorities in preparing to release children, including through identifying safe conditions.
“The rights of children to protection, safety and wellbeing must be upheld at all times, even and especially during crises like the one the world faces today. The best way to uphold the rights of detained children amidst a dangerous pandemic is their safe release.”

In Albanian:

Fëmijët në paraburgim janë në rrezik të shtuar të infektimit me COVID-19 dhe duhet të lirohen

Prishtinë, Kosovë 13 prill 2020 – Qindra mijëra fëmijë që ndodhen aktualisht në mbajtje nëpër vende në mbarë botën janë në rrezik serioz të infektimit me COVID-19.

“Shumica e këtyre fëmijëve janë duke u mbajtur në hapësira të izoluara apo të mbipopulluara me qasje të pamjaftueshme në ushqim, shërbime të kujdesit shëndetësor dhe higjienës – kushte që janë tejet të favorshme për përhapjen e sëmundjeve si COVID-19. Një përhapje e infektimit në ndonjërën prej këtyre objekteve mund të ndodhë në çdo moment.

“Fëmijët në mbajtje janë po ashtu më të cenueshëm ndaj neglizhimit, abuzimit dhe dhunës me baza gjinore, sidomos nëse nivelet apo kujdesi i stafit ndikohet negativisht nga pandemia apo masat kontrolluese.

“Anembanë globit, fëmijët ndodhen në sisteme të drejtësisë për të mitur duke përfshirë mbajtjen në paraburgim, të mbajtur në paraburgim për shkak të emigrimit apo për arsye të tjera administrative, të arrestuar në lidhje me konflikte të armatosura, siguri kombëtare apo aktivizëm, apo që jetojnë me prindër në paraburgim. Këta fëmijë dhe ata që janë në rrezik të marrjes së virusit për shkak kushteve themelore të shëndetit fizik dhe mendor duhet të lirohen.

Në Kosovë, ne i ftojmë autoritetet gjyqësore ta rishqyrtojnë zëvendësimin e masave të paraburgimit dhe masat edukative për të miturit me masa të bazuara në shtëpi si arrest shtëpiak apo mbikëqyrje intenzive nga prindërit.

Ndërkaq Shefi i Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Z. Murat Sahin thotë “Së fundmi e kam vizituar Qendrën Korrektuese Edukative në Lipjan. Qendra ka fituar kapacitete të dukshme me mbështetjen e UNICEF-it gjatë dekadës së fundit. Kam takuar shumë të rinj në qendër të cilët janë duke marrë pjesë në programe të edukimit të bazuar në shkathtësi, duke përfshirë programin UPSHIFT. Këta të rinj janë të etur për t’u kthyer në shoqëri dhe për t’u bërë qytetarë produktiv”.

“U bëjmë thirrje institucioneve dhe autoriteteve të tjera ndaluese që urgjentisht t’i lirojnë të gjithë fëmijët që mund të kthehen në mënyrë të sigurt tek familjet e tyre apo në alternative të tjera. Alternativat tjera përfshijnë kujdesin nga familja e gjerë, nga familjarë të tjerë apo me bazë në komunitet.
“UNICEF-i po ashtu bën thirrje për shtyrje të menjëhershme të afatit për pranimet e reja të fëmijëve në qendrat e mbajtjes”.

“UNICEF-i dhe Aleanca për Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprimin Humanitar, së bashku me organizatat më të mëdha për të drejtat e fëmijëve, akademikët dhe agjencitë e OKB-së kanë lëshuar udhëzues për veprimet kryesore që mund t’i ndërmarrin autoritetet për t’i mbrojtur fëmijët e privuar nga liria gjatë pandemisë. UNICEF-i mbetet i gatshëm për t’iu ndihmuar autoriteteve në përgatitjen për lirimin e fëmijëve, duke përfshirë  identifikimin e kushteve të sigurta.

“Të drejtat e fëmijëve për mbrojtje, siguri dhe mirëqenie duhet të mbështeten në çdo kohë, e sidomos gjatë krizave sikur ajo me të cilën bota po përballet sot. Mënyra më e mirë për t’i përkrahur të drejtat e fëmijëve në mbajtje në mesin e një pandemie të rrezikshme është lirimi i tyre i sigurt”.

In Serbian:

Deca u pritvoru su pod povećanim rizikom od zaraze KOVID-om 19 i treba da se oslobode

Priština, Kosovo 13. april 2020. – “Na stotine hiljada dece koja su trenutno u pritvoru u zemljama širom sveta u ozbiljnoj su u opasnosti od zaraze KOVID-om 19.

“Mnoga deca se drže u zatvorenim i pretrpanim prostorijama sa neodgovarajućim pristupom hrani, zdravstvenoj nezi i higijenskim uslugama – uslovi koji su pogodni za širenje bolesti poput KOVID-a 19. Izbijanje zaraze moglo bi da se pojavi u svakom trenutku u jednom od ovih mesta.
“Deca u pritvoru su takođe podložnija zapostavljanju, zlostavljanju i polnom nasilju, naročito ako je broj osoblja ili nege pod negativnim uticajem pandemije i ograničenja.

“Širom sveta, deca su u pravnom sistemu za maloletne uključujući pritvor pre suđenja, drže se u imigracionom pritvoru ili u drugim administrativnim mestima, drže se u pritvoru na osnovu oružanog sukoba, nacionalne bezbednosti ili aktivizma, ili žive sa roditeljima u pritvoru. Ova deca i oni koji su u opasnosti od zaraze virusom zbog postojećeg fizičkog ili mentalnog stanja treba da se oslobode.
Na Kosovu, pozivamo naše sudske vlasti da razmotre zamene mere pritvora pre suđenja i popravne mere za maloletnike merama kod kuće kao što je kućni pritvor ili intenzivno nadgledanje od strane roditelja.  

Kako navodi šef UNICEF-a na Kosovu „Posetio sam otvorene obrazovno-popravne centre u Lipljanu nedavno. Centar je dobio važan kapacitet podrškom UNICEF-a tokom poslednje decenije. Upoznao sam toliko mladih u centru koji pohađaju programe obrazovanja kroz veštine uključujući UPSHIFT.  Ovi mladi su voljni da se vrate u društvo i postanu produktivni građani, rekao je šef kancelarije UNICEF-a na Kosovu, g. Murat Sahin. 

“Pozivamo institucije i druge vlasti pritvora da hitno oslobode svu decu koja mogu bezbedno da se vrate svojim porodicama ili nekoj odgovarajućoj alternativi. Takve alternative su šire porodice, druge porodice ili briga od strane zajednice.

“UNICEF takođe poziva trenutni moratorijum na nova primanja dece u ustanove pritvora“.
“UNICEF  i Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, zajedno sa vodećim organizacijama za prava dece, akademicima i agencijama UN-a izdali su vodič o ključnim akcijama koje vlasti mogu da sprovedu da bi zaštitile decu koja su lišena slobode tokom pandemije.  UNICEF je spreman  da pomogne vlastima u pripremi oslobađanja dece, uključujući identifikovanje bezbednih uslova.

“Prava dece na zaštitu, bezbednost i dobrobit moraju se čuvati sve vreme, posebno tokom kriza kao što je ova sa kojom se svet danas suočava. Najbolji način za očuvanje prava dece u pritvoru usred opasne pandemije je njihovo bezbedno oslobađanje.”


 

Media contacts

Dafina Zuna
Head of Communications
UNICEF Kosovo Programme

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF Kosovo Programme on Twitter and Facebook