4 tips on how to breastfeed your child during COVID -19

24 March 2020
Mother breastfeeding her baby
UNICEF/A.Llapashtica
Teuta Pozhegu breastfeeding her baby boy while in UNICEF Kosovo Office.

English

1. All mothers in affected and at-risk areas who have symptoms of fever, cough or difficulty breathing, should seek medical care early, and follow instructions from a health care provider;

2. Considering the benefits of breastfeeding and the insignificant role of breastmilk in the transmission of other respiratory viruses, the mother can continue breastfeeding, while applying all the necessary precautions;

3. For symptomatic mothers well enough to breastfeed, the following measure should be applied: wearing a mask when near a child (including during feeding), washing hands before and after contact with the child (including feeding), and cleaning/disinfecting contaminated surfaces – as should be done in all cases where anyone with confirmed or suspected COVID-19 interacts with others, including children;

4. If a mother is too ill, she should be encouraged to express milk and give it to the child via a clean cup and/or spoon – all while following the same infection prevention methods.

Albanian 

1. Të gjitha nënat që gjenden në zonat e rrezikuara ose me raste të konfirmuara të COVID-19, dhe që kanë simptoma si ethe, kollë ose vështirësi në frymëmarrje, duhet të kërkojnë kujdes shëndetësor sa më pare dhe të ndjekin këshillat e personelit mjekësor;

2. Konsideruar rëndësinë e gjidhënies dhe pamundësinë e transmetimit të viruseve të sistemit të frymëmarrjes përmes qumështit të gjirit, nënat mund të vazhdojnë gjidhënien, duke aplikuar kujdes të shtuar;

3. Për nënat me simptoma dhe me mundësi të vazhdimit të gjidhënies, masat mbrojtëse si në vijim duhet të aplikohen: vënia e maskës kur jeni afë fëmiut (dhe gjatë gjidhënies), larja e duarve para dhe pas kontaktit me fëmiun (përfshirë ushqyerjen), dhe pastrimi/dezinfektimi i sipërfaqeve, ashtu si duhet të bëhet në të gjitha rastet kur personat e dyshuar ose konfrmuar për COVID-19 janë në kontakt me të tjerët, përfshirë fëmijët;

4. Nëse nëna është në gjendje të keqe shëndetësore, ajo duhet të përkrahet të pompoj qumështin. Dhe t’ia jap qumështin fëmiut me lugë ose gotë të pastër – duke i’u përmbajtur masave të cekura më lartë për parandalimin e infeksionit.

Serbian

1. Sve majke u pogođenim i rizičnim oblastima koje imaju simptome groznice, kašlja ili otežanog disanja, treba što pre da potraže lekarsku negu i slede uputstva od strane pružaoca zdravstvene zaštite;

2. Imajući u vidu prednosti dojenja i beznačajnu ulogu majčinog mleka u prenošenju drugih respiratornih virusa, majka može nastaviti da doji, pritom primenjujući sve neophodne mere predostrožnosti;

3. Za majke sa simptomima koje su u stanju da doje, treba primeniti sledeću meru: nošenje maske u blizini deteta (uključujući i za vreme hranjenja), pranje ruku pre i posle kontakta sa detetom (uključujući hranjenje/dojenje) i čišćenje / dezinfekciju kontaminiranih površina - kao što treba učiniti u svim slučajevima kada neko sa potvrđenim COVID-19 ili sa sumnjivim simptomima komunicira sa drugima, uključujući dec;

4. Ako je majka previše bolesna, trebalo bi joj pomoći da ispumpa mleko i da se to ispumpano mleko zatim daje detetu čistom kašičicom ili šoljicom - i sve to primenjujući iste metode za sprečavanje infekcije.

 

 

 

 

 

Media contacts

Dafina Zuna
Head of Communications
UNICEF Kosovo Programme

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF Kosovo Programme on Twitter and Facebook