گزارش سالیانه فعالیت های یونیسف در سال 2017

گزارش سالیانه عملکرد یونیسف در جهان با هدف بهبود زندگی همه کودکان

Children in Iran
UNICEF/Iran

مطالب مهم

گزارش عملکرد یونیسف در سال 2017  جزئیات نتایج و پیشرفت های به دست آمده برای خدمت به کودکان و نوجوانان توسط یونیسف و همکارانش را نشان می دهد.همچنین این گزارش به چالش های کنونی و پیش روی زندگی کودکان در سراسر جهان می پردازد و اینکه چگونه یونیسف سعی دارد با تمرکز بر فعالیت های نوآورانه راه حل های نوین و مبتکرانه ای جهت رفع مشکلات کودکان بیابد.

A face of a child
نویسنده
UNICEF
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 10,53 MB)