کتابچه راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

خلاصه‌ای از فعالیت‌ها، چالش‌های معمول و درس آموخته‌ها

CFCI
UNICEF

مطالب مهم

ابتکار شهرهای دوستدار کودک در سال 1996 آغاز شد تا در جهانی که هر چه بیشتر به سمت شهری شدن و تمرکز زدایی پیش می‌رود، به چالشی که همان تحقق حقوق کودکان است، پاسخ دهد. این برنامه ذی‌نفعان محلی و یونیسف را گرد هم می‌آورد تا شهرها و جوامع محلی امن، فراگیر و پاسخگوی نیازهای کودک ایجاد کنند.

«‌ابتکار شهرهای دوستدار کودک‌» در ترغیب دولت‌ها و دیگر ذی‌نفعان برای بذل توجه بیشتر به احقاق حقوق و برآوردن نیازهای شهروندان جوان خود و نیز اطمینان یافتن از مشارکت این گروه در تصمیم‌گیری‌های محلی، مفید و راهگشا بوده است. این ابتکار در بیش از 3000 شهر و جامعه محلی در سراسر جهان فعال است و هر سال هم گسترش می‌یابد. توجه فزاینده به این برنامه، بر ضرورت تقویت هدایت جهانی و راهنمایی‌های فنی تخصصی از سوی یونیسف افزوده است.

این کتابچه راهنما، خلاصه‌ای از فعالیت‌ها، چالش‌های معمول و درس آموخته‌ها است و شامل راهنمایی گام به گام برای راه‌اندازی «ابتکار شهرهای دوستدار کودک» است که فضای کافی را برای تطبیق این ابتکار با شرایط و ساختارهای محلی، اولویت ها و نیازها فراهم می‌کند. این کتابچه راهنما همچنین، نظام و چارچوب بازنگری شده‌ای از اقدامات عملی را ارائه می‌کند تا به اجرای برنامه، پایش و ارزیابی آن کمک کند و همچنین مجموعه‌ای ازحداقل معیارهای گسترده جهانی را مطرح می‌نماید. این امر با هدف هر چه کارآمدتر کردن اجرای «ابتکار شهرهای دوستدار کودک‌» در سطح جهان و ایجاد پایه و مبنایی برای شناخت یک شهر دوستدار کودک توسط یونیسف انجام می‌پذیرد.

CFCI
نویسنده
UNICEF
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 5,29 MB) (PDF, 17,49 MB)