ماموریت جهانی

ماموریت جهانی

 

ماموریت جهانی

© یونیسف ایران

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد، سازمانی پیشرو در امور کودکان است که در 191 کشور جهان برای ترویج حقوق کودکان و حمایت از برنامه های توسعه با محوریت کودکان فعالیت می کند.

یونیسف با شرکای خود همکاری می کند تا موانعی را که باعث فقر، خشونت، بیماری و تبعیض علیه کودکان می شوند از میان بردارند و از اقداماتی حمایت می کند که شروع خوبی را در زندگی برای کودکان رقم می زنند.

پیمان نامه حقوق کودک راهنمای عمل یونیسف است. این پیمان نامه الهام بخش تغییرات بنیادین در قوانین، برنامه ها و سیاست های کشورهای بسیاری برای بهبود زندگی کودکان بوده است.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children