آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

کاهش فقر کودک

© یونیسف ایران/ اصلان ارفع

با در نظر گرفتن جمعیت زیر 15 سال در ایران که 25 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد، جای بسی خرسندی است که دولت جمهوری اسلامی ایران گام های قابل توجهی در زمینه بقا کودک و میزان ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی در سه دهه اخیر برداشته است و لذا باید تحقق سایر نیازهای کودکان را در برنامه های کاهش فقر دولت جستجو کرد.

با این وجود به نظر می رسد تحقق کامل حقوق کودکان و نوجوانان با چالش های مهمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مواجه است. و از سوی دیگر پاره ای از مشکلات مربوط به توسعه در ایران مانع از دستیابی کامل کودکان و نوجوانان به حقوق خود شده است. بطور مثال در برخی از مناطق روستایی و محروم کشور سوء تغذیه، کافی نبودن مراقبت های بهداشتی و کیفیت پایین آموزش باعث شده کودکان به نوعی در چرخه فقر گرفتار شوند.

کاهش فقر با حمایت از کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اعضای جامعه و احقاق حقوق آنان آغاز می شود. با حمایت از وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی و سایر شرکای کلیدی همچون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و جوامع مدنی، یونیسف پژوهش هایی را در سطح ملی و محلی و مطالعاتی برای تولید داده ها و تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط با کودک و خانواده انجام خواهد داد. ی

ونیسف با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که سیاست ها و برنامه های حمایت اجتماعی فعلی و آنچه که برای آینده طراحی خواهد شد کودک محور بوده و مبتنی بر اصل برابری است به نحوی که راه را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره هموار تر خواهد کرد.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children