آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

پیشگیری از خشونت علیه کودکان

© یونیسف ایران/ اصلان ارفع

گزارش مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، که در سال 2006 ارائه شد، نشان میدهد که بیشترین اعمال خشونت آمیز بر روی کودکان توسط آشنایان و معتمدین آنها از جمله والدین، همکلاس ها، معلمین، و کارفرمایان انجام می شود. این مطالعه همچنین نشان میدهد که این خشونت ها از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده و قابل اغماض هستند، گاها توسط قوانین کشوری مجاز شمرده می شوند و یا ریشه در رویه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند. خشونت علیه کودکان ارتباط مستقیم با فقر، اعتیاد و ناهنجاری های روانی نیز دارد . به علاوه این خشونت ها می توانند ناشی از ناآگاهی از روش های فرزند پروری مثبت و یا در نتیجه بی توجهی و سهل انگاری باشند.

یونیسف با دولت ایران برای حصول اطمینان از احساس امنیت تمامی کودکان خصوصا آسیب پذیرترین آنها در محیط خانه، مدرسه و جامعه، همکاری می کند. یونیسف برای تقویت سیستم ها و خدمات ارائه شده به کودکانی که در معرض خطر آزار، بهره کشی و خشونت قرار دارند، افزایش آگاهی عمومی نسبت به خشونت، تدوین قوانین و سیاست هایی برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان، و همچنین تقویت ظرفیت های ملی برای جمع آوریو تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت کودکان، با سازمان های ذیربط همکاری می کند. تمرکز این همکاری بر افزایش ظرفیت های سازمانی برای پیشگیری، شناسایی زودهنگام و مدیریت خشونت علیه کودکان، تدوین راهبرد ارتباطی برای پیشگیری از کودک آزاری، و تدوین دستورالعمل های رفتاری برای متخصصینی که مستقیما با کودکان کار می کنند،می باشد.

یونیسف از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در زمینه تدوین سیاست های ملی پیشگیری از خشونت علیه کودکان وهمینطور هماهنگی اقدامات ملی در این زمینه حمایت می کند. یونیسف همچنین با رهبران مذهبی برای ترویج پیشگیری از خشونت علیه کودکان ، و با نهاد های دولتی برای تقویت سیستم های حمایت از کودکان در شرایط اضطراری، همکاری می کند.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children