آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

عدالت برای کودکان

یونیسف برای تامین حمایت موثر از کودکان در همه سطوح نظام عدالت با دولت ایران همکاری می کند و در این خصوص، هدف یونیسف بطور مشخص حصول اطمینان از اجرای کامل هنجارها و استانداردهای بین المللی برای همه کودکانی است که به عنوان قربانی، شاهد جرم، متهم به ارتکاب بزه و هر عنوان دیگری که مستلزم مداخله قضایی باشد، در تماس با نظام عدالت قرار می گیرند.

 یکی از چالش های اصلی در زمینه عدالت برای کودکان، نبود یک نظام دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان است؛ نظامی که در آن قضات، پلیس و مددکاران اجتماعی آموزش دیده به امور کودکان در تماس با قانون رسیدگی می کنند و خدمات لازم را برای آنان فراهم می کنند. بر همین اساس، یونیسف از تدوین الگویی حمایت می کند که اجزای کلیدی نظام عدالت برای کودکان شامل دادگاه ، واحد پلیس و مراکز مراقبت پس از خروج ویژه کودکان و نوجوانان را ایجاد کرده و به یکدیگر مرتبط می سازد.

یونیسف به منظور ارتقای عدالت برای کودکان در ایران با قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و وزارت دادگستری همکاری می کند. تا امروز بیش از 1700 تن از افسران پلیس، قضات، و مددکاران اجتماعی کشور در زمینه استانداردهای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان آموزش دیده اند. یونیسف از تصویب و اجرای مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که مفاد آن در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید آیین دادرسی کیفری گنجانده شده است، حمایت می کند.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children