آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

کاهش خطر بلایای طبیعی و مدیریت بحران در بخش آموزش

ایران با میانگین 3/4حادثه طبیعی در سال، جزو یکی از ده کشور حادثه خیز جهان به شمار می آید. برخی از این حوادث طبیعی بسیار شدید هستند به نحوی که باعث ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت کشور در راستای بهبود زندگی کودکان شده اند. دولت ایران در پاسخگویی به بحران و امداد اولیه از آمادگی بالایی برخوردار است اما در زمینه بازسازی بلند مدت نیاز به آمادگی بیشتری احساس می شود.

 بخش آموزش در برابر حوادث طبیعی بسیار آسیب پذیر است. بروز حوادثی با تلفات و خسارات زیاد، دسترسی کودکان به مدرسه را برای مدتی طولانی مختل می کند، باعث آسیب شدید زیر ساخت ها می شود و دستاوردهای بدست آمده در سیستم آموزشی را به خطر می اندازد.

یونیسف و وزارت آموزش و پرورش برای افزایش آمادگی بخش آموزش در واکنش به شرایط بحران و همچنین از سرگیری فوری آموزش با کیفیت پس از بروز بلایای طبیعی با یکدیگر همکاری می کنند. یونیسف برای ظرفیت سازی در میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمینه آمادگی و پاسخ موثر به بحران و همچنین تدوین بسته خدمات آموزشی در شرایط اضطراری با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کند. این بسته شامل مطالب یاددهی/ یادگیری پایه برای ایجاد خدمات موقت آموزشی و منابعی برای آموزش مهارت های زندگی پس از شرایط بحران، خدمات حمایت اجتماعی-روانی، فعالیت های تفریحی برای تسهیل گذر کودکان از شرایط بحران و از سر گیری آموزش و برنامه درسی رسمی و معمول است.

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children