آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما انجام میدهیم...

 

بهبود کیفیت آموزش

دسترسی به آموزش با کیفیت در محیطی امن، مفرح و مشوق حق همه کودکان است. در طول سال های گذشته ایران گام های بزرگی در جهت ایجاد فرصت های آموزش برای همه کودکان برداشته است. در این راستا دولت در مناطق روستایی و دورافتاده مدرسه ساخته، آموزش دختران را ترویج کرده و مراکز خدمات آموزش جایگزین مانند مدارس سیار برای کودکان عشایر ایجاد کرده است. دولت ایران همچنین کیفیت یاد دهی و یادگیری را ارتقا داده است. آموزش با کیفیت به کودکان برای رسیدن به حداکثر ظرفیت شان در تمامی جنبه های زندگی کمک می کند.    

به منظور دسترسی همه کودکان به آموزش با حداقل کیفیت، در بهمن سال 1390(2012) دولت با هدف تغییر سیستم آموزشی در تمامی زمینه ها، دست به اصلاح اساسی سیاست آموزشی کشور زد . در این راه یونیسف برای اجرای مدل ایرانی طرح موفق مدارس دوستدار کودک با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کند. این مدل، رویکردی همه جانبه برای ترویج امنیت فیزیکی و روحی کودکان، رشد ذهنی و اجتماعی و بهبود وضع تغذیه و بهداشت آنان در محیط مدرسه است.    

 

 
جستجو

 Email this article

unite for children